Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1960.06.24 Harju Rajooni TSN Täitevkomitee üldkohustuslik otsus nr. 3 24. juunil 1960. a. Väljad: peida ,kuva
RekvisiitHarju raj. TSN TK 24.06.1960 otsus nr 3
PealkiriHarju Rajooni TSN Täitevkomitee üldkohustuslik otsus nr. 3
24. juunil 1960. a.
Vastu võetud24.06.1960
Sisu

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

üldkohustuslik otsus nr. 3

24. juunil 1960.a.,Tallinnas.

Looduskaitse ja kultuurimälestusmärkide säilivuse kindlustamisest Harju rajoonis.

Riiklikku looduskaitset väärivate looduslike objektide ja kultuurimälestusmärkide säilitamiseks ning rajooni loodusvarade ratsionaalseks kasutamiseks, taastamiseks ning suurendamiseks, kooskõlas Eesti NSV ulemnõukogu 7. juuni 1957.a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b:

1. Võtta riikliku looduskaitse alla järgmised kohaliku tähtsusega objektid vastavalt lisale nr. 1.

2. Võtta riikliku kaitse alla järgmised ehitis-mälestised ja kultuurimälestusmärgid vastavalt lisale nr. 2.

3. Riikliku looduskaitse alla võetud maastiku üksikelementidel keelata kaeviste kaevamine, jõgede süvendamine ja õgvendamine, järvede veepinna alandamine, vete reostamine, ehituste püstitamine, kütteainete, igasuguste ehitusmaterjalide ja muude ladude ning uute teede rajamine või mõnel muul viisil maa-ala loodusliku ilme muutmine.

4. Keelata riikliku looduskaitse alla võetud parkides puude maharaiumine(välja arvatud sanitaaraied kooskõlastatult kohaliku metsamajandiga), puude rikkumine, loomade karjatamine või mõnel muul viisil parkide ilme kahjustamine. Massiürituste läbiviimine parkides ja teistes kohtades, on lubatud ainult kooskõlastatult rajooni TSN täitevkomiteega. Peokorraldajatel tuleb peoplats korrastada 2 päeva jooksul, pärast ürituse toimumist. Autode parkimine on lubatud ainult külade TSN täitevkomiteede poolt selleks määratud kohtades, mis on tähistatud parkimismärkidega.

5. Keelata riikliku looduskaitse alla võetud puude, puude gruppide, rändrahnude ja kivikülvide igasugusel viisil rikkumine, kahjustamine ja hävitamine.

6. Kõikide tööde teostamine, mis on seotud looduse ümberkujundamisega (liiva-, kruusa-, pae- j.t. karjääride ning elektriliinide ja maanteetrasside rajamine, kõik maaparandustööd, uute asulate rajamine ja olemasolevate laiendamine jm.) või mis toob kaasa kaitse alla võetud maa-alade või üksikobjektide muutmise, tuleb kooskõlastada rajooni looduskaitse sektsiooniga, rajooni TSN täitevkomiteega.

7. Keelata reovete juhtimine veekogudesse vastavate puhastusseadmeteta.

8. Jahi- ja kalamajanduse olukorra parandamiseks ning rajooni loodusvarade rikastamiseks kinnitada:

I. Jahikeelualad järgmiste piiridega: Tallinna, linna jahikeelupiirkond- Sakust mööda Tõdva Jõge kuni Saustini, sealt mööda teed Lagedi raudteejaamani, edasi mööda teed läbi Lagedi ja Saha külade Maardu töölisasulani ja Maardust mööda kanalit kuni mereni (Maardu jahikeelupiirkond jääb linna piirkonna sisse);

II. kalapüügi keelupiirkondadeks järgmised siseveekogud:

a) et vältida lõheliste noorjärkude, s.o. lõhe-, meriforelli- ja jõehõrnase poegade väljapüüki nende kesvualadel, keelatakse ussiga söödastatud õngega ja kunstliblikaga kalapüük järgmistes jõeosades: Valgejõel - jõesuust kuni hüdrojõujaama paisuni, Loobu jõel - jõesuust kuni Vihasoo veski paisuni ja Pudisoo jõel - jõesuust kuni Sae veski paisuni;

b) keelata Lõpeojas (Kuusalu k/n) jõeforellide looduslike varude taastamiseks igasugune kalapüük oja suudmest kuni Kuusalu asulani viieks aastaks.

9. Kohustada maavaldajaid nende maavalduste piires asuvaid riikliku kaitse all olevaid objekte hooldama ja kaitsma neid rikkumise ja hävitamise eest.

10. Käesoleva üldkohustusliku otsuse ja kõigi riikliku looduskaitse alla võetud objektide rikkujaid karistab Harju Rajooni TSN Täitevkomitee administratiivkorras hoiatuse või rahatrahviga 25.- kuni 100.- rbl. Kui rikkumisel on aga kriminaalne iseloom, karistatakse süüdlasi Eesti NSV ulemnõukogu 7.juuni 1957.a. seaduse "Eesti NSV looduse kaitsest" § 4 alusel.

11. Anda õigus käesoleva üldkohustusliku otsuse ja kõigi riikliku looduskaitse alla võetud objektide rikkujate karistamiseks administratiivkorras iseseisvalt hoiatusega või rahatrahviga:

a) miilitsaosakonna ülemale 15.- kuni 50.- rublani;

b) külade TSN täitevkomiteedele 5.- kuni l0.-rublani.

12. Käesoleva üldkohustusliku otsuse täitmise kontroll panna Harju Rajooni TSN Täitevkomiteele, külade TSN täitevkomiteedele ja Harju rajooni Kodu-uurimise toimkonnale.

13. Käesolev üldkohustuslik otsus jõustub 10 päeva möödumisel pärast avaldamist rajooni ajalehes "Harju Elu" ning on kehtiv Harju rajooni administratiivpiires 2 aastat.

(E. Lehepuu)

Harju Rajooni TSN Täittevkomitee

esimees

( H.Raus)

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär.

Lisa 1

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee ü1d-

kohustuslikule otsusele nr. 3, 24.juunist

1960.a

Riikliku looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega

objektide loetelu Harju rajoonis.

Alavere külanõukogus

1. NIRGU RÄNDRAHN - Voose külas, Jägala jões, umbes 2,5 km Kilvandu metsavahi poole viiva tee ääres. P=8 m, l= 5 m, k= 2 m, ü= 19 m.

Valdaja: Alavere sovhoos.

Usaldusmees: Ralf Maasikmäe.

2. KRUUSIAUGU RÄNDRAHNUD - Kehra-Kose maantee ääres, umbes 200 m idas Pikvalt 0,5 km A1avere poole. I ü= 7,5 m, II ü= 12,6 m

Valdaja: Alavere sovhoos.

Usaldusmees: Ralf Maasikmäe.

3. uLEJÕE RÄNDRAHNUD - Jõeääre küla, Jägala jões Pikva-Vetla vahemikus, Pikvalt 5 km. I k.= 3,8 m, ü.=13 m, II k.=2,8 m, ü.= 12 m.

Valdaja: Rooküla metskond.

Usaldusmees: Viktor Lehestik.

4. TAGASAUNA MÄND - Vetla-Voose tee ääres Tagasauna pere juures. u.= 2,21 m., k. = 25 m.

Valdaja: Alavere sovhoos.

Usaldusmees: Ralf Maasikmäe.

5. ALAVERE PARK.

Valdaja: Alavere sovhoos.

Usaldusmees: Viktor Lehestik.

6. PIKVA PARK.

Valdaja: Stalini-nim. kolhoos.

Usaldusmees: Viktor Lehestik.

Anija külanõukogus:

l. GABRIELI POOLSAAR MÄNDIDEGA - Maa-ala Soodla jõe suubumise kohal Jägala jõkke.

Valdaja: Anija kolhoos.

Usaldusmees: Erik Soans.

2. TAMM - Priske metsniku perest 50 m põhja pool. Hargneb maapinnal neljaharuliseks. I ü.=2,46 m, II ü.=3,10 m III ü.= 2,70 m. IV ü.= 2,70 m, k.= 21 m, krooni laius 21 m.

Valdaja: Tallinna Metsamajand.

Usaldusmees: Erik Soans.

3. KASKEDE ALLEE JA DENDRAARIUM. Asukoht: Kehra ristteelt 1 km Aegviidu poole tee lõunapoolsel serval Tuha pere juures.

Valdaja: Kehra sovhoos.

Usaldusmees: Erik Soans.

Jõelähtme külanõukogus.

1. TAMMED KOOS uLGASE PAEKALDAGA - "Nõukogude Armee" kolhoosi keskusest mere poole kuni Kallavere asulani.

Valdaja: "Nõukogude Armee" kolhoos.

Usaldusmees: Elfriede Suits.

2. KOSTIVERE PARK.

Valdaja: Kostivere sovhoos.

Usaldusmees: Elfriede Suits.

3. MAARDU PARK.

Valdaja: Kalinini-nim. kolhoos.

Usaldusmees: Elfriede Suits.

KOLGA KuLANÕUKOGUS

l. Tsitre Kallas - Uuri külast kuni Muuksi ja Loo külani (Tammik koos paekaldaga ja paljanditega).

Valdaja: Kolga ja Loo kolhoosid.

Usaldusmees: Arno Lepnurm.

2. KOLGA PARK.

Valdaja: Tallinna Heakorratrusti Kolga puukool.

Usaldusmees: Asta Muru.

3. SAMULI TAMMED (kõrgendikul) - Loo kolhoosis, Andineeme külas, Samuli pere juures: I u= 4 m, k.= 12 m, II ü.= 3,60 m, k.= 16 m, III ü. = 4,60 m., k= 18 m.

Valdaja: Loo kolhoos

Usaldusmees: Arno Lepnurm.

4. PULGA TAMM - Kahala küla, Pulga pere õuel oja kaldal, Leningradi mt. 100 m põhja poole. u.= 2,73 m., k.=13,60 m.

Valdaja: Kolga kolhoos.

Usaldusmees: Ester Tammets.

5. HIIEMETS - Kahala järve ida kaldal.

Valdaja: Kolga kolhoos.

Usaldusmees: Asta Muru.

6. TSITRE PARK

Valdaja: Loo kolhoos

Usaldusmees: Arno Lepnurm.

Kose külanõukogus.

1. PAUNKuLA PARK KOOS ALLEEGA.

Valdaja: Paunküla vanadekodu.

Usaldusmees: Kaares Neptun.

Kuivajõe külanõukogus.

l. SINIALLIKAD ja selle ümbruses asuv Tammiku metskond, Saula metsa kv. nr. 77.

Valdaja: Tallinna Metsamajandi Tammiku metskond.

Usaldusmees: Herman Lipp.

2. KASKEDE PUIESTEE - Kose-Uuemõisa ja Kolu - vahelise maantee ääres, seotud 1905. a. sündmustega.

Valdaja: Lauristini-nim. kolhoos.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

3. KÕLLI-TOOMA TAMM - Harju RTJ-i maa-alal. ü.= 3 m, k.=12 m.

Valdaja: Harju Remondi-Tehnika Jaam.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

4. KOSE-UUEMÕISA PARK - Pirita jõe, Kuivajõe ja Kolu maantee vahelisel alal.

Valdaja: Kosejõe Erireþiimiline Internaatkool ja Kose- Uuemõisa kultuurimaja.

Usaldusmees: Herman Lipp.

5. KUIVAJÕE SÄNG (karstiala) suubumiskohast Pirita jõkke kuni maa-alla mineku kohani, Kuivajõe silla lähedal, Puie k.

Valdaja: Lauristini-nim. kolhoos.

Usaldusmees: Elsa Mõisavald.

6. 7 PÄRNA (hiis) Kurena külas, Hiie pere juures.

Valdaja: "Sotsialismi Tee" kolhoos.

Usaldusmees: Andres Linström.

7. ORU TAMMIK - Tammiku metskonna juures.

Valdaja: "Sotsia1ismi Tee" kolhoos.

Usaldusmees: Andres Linström.

8. TUHALA PARGI LÄHEDAL ASUVA ENDISE PUUKOOLI MAA-ALA.

Valdaja: "Sotsialismi Tee" kolhoos.

Usaldusmees: Andres Linström.

9. 2 PÄRNA - Tuhala 7.a. Kooli juures asuvas orus. u.= 4,10 m ja 1,70 m, k.= 13 m.

Valdaja "Sotsialismi Tee" kolhoos.

Usaldusmees: Andres Linström.

Kurtna külanõukogus.

1. Valge kuuse allee - Saku asulas.

Valdaja: Kurtna külanõukogu.

Usaldusmees: Karl Veber.

2. 2 KADAKAT - Maidla kolhoosi territooriumil.

Valdaja: Maidla kolhoos.

Usaldusmees: Johannes Moks.

Kuusalu külanõukogus.

l. LAURITSA KIVI - Vana-Narva mt. ja Leningradi mt. vahel 200 m soolinnusest lõuna poole.

Valdaja: Kuusalu kolhoos.

Usaldusmees: Endel Vahermaa.

NELJA KUNINGA KIVI - Narva mt. lõunapoolsel kaldal kruusaaugus 20 m teest, Kuusalu bussipeatusest 1 km läände. Kivil on 4 suurt, sügavat rombikujulist risti.

3. 3. Valdaja: Kuusalu kolhoos.

Usaldusmees: Endel Vahermaa.

3. KALEVIKIVI - Leningradi mt-st, 3,5 km. Tülivere kohal paekaldal 3 m kaldast. K.= 3,4 m, ü.=13,6 m.

Valdaja: Kuusalu kolhoos.

Usaldusmees: Õie Toomvap.

4. KIIU PARK - Kiiu bussipeatusest põhjasuunas 2 ha suurune maa-ala.

Valdaja: Tallinna Maanteede Valitsus.

Usaldusmees: Endel Vahermaa.

5. KORDIJAANI TAMM - Kuusalu asulast 1 km lääne suunas. Võra läbimõõt 50 m, ü.= 3 m, k.= 10 m.

Valdaja: Kuusalu külanõukogu.

Usaldusmees: Endel Vahermaa.

6. PÕLISPUUD - Kuusalu kiriku ümbruses.

Valdaja: Kuusalu külanõukogu.

Usaldusmees: Endel Vahermaa

7. MÄND - Harju RTJ-i Kuusalu osak. 50 m põhja suunas. Omapärase võraga: meetri kõrguselt hargnevad 7 haru. u.= 2,5 m., k = 11m.

Valdaja: Kuusalu kolhoos.

Usaldusmees: Endel Vahermaa.

8. 2 MÄNDI - Kuusalu asulas, surnuaiast 5 m. lõunas. Pärinevad Põhjasõja ajast. I ü.= 1,85 m, k.= 8 m,

II ü.= 1,95 m., k= 6 m.

Valdaja: Kuusalu külanõukogu.

Usaldusmees: Endel Vahermaa.

9. Kodesoo park koos alleega.

Valdaja: Kodasoo 7.a. Kool ja V.Kingissepa nim. kolhoos.

Usaldusmees: Heljo Liivik

10. Rändrahn kolme ohvrilohuga - Tepi pere lähedal, Saunja külas. K.= 1,5 m, ü.= 15 m.

Valdaja: V.Kingissepa nime kolhoos.

Usaldusmees: Heljo Liivik.

11. KANGRUKIVI KOLME OHVRILOHUGA - Saunja külas ,Tõnu pere lähedal põllul.

Valdaja: V.Kingissepa nim. kolhoos.

Usaldusmees: He1jo Liivik.

12. 13 PÄRNA - Saunja külas, hüdrojõujaama lähedal. u.= kuni 160 cm, k.= kuni 20 m.

Valdaja: V.Kingissepa nim. kolhoos.

Usaldusmees: Lembit Tõnsau.

Lagedi külanõukogus.

1. LEHMJA TAMMIK.

Valdaja: Sommerlingi-nim. Sovhoos

Usaldusmees: August Kuusik.

2. TAMM - Vaskjala külas, Kapa pere juurest umbes 200 m metsas. ü.= 3,15 m, k.= 15 m.

Valdaja: "Töötava Talupoja" kolhoos.

Usaldusmees: Helje Leies.

3. KuLMA PARK.

Valdaja: Vabariiklik Bakterioloogia Jaam.

Usaldusmees: Helje Leies.

4. KURNA PARK.

Valdaja: Sommerlingi sovhoosi Kurna osakond.

Usaldusmees: August Kuusik.

Loksa külanõukogus.

1. 2 MÄNDI - Koobastemäel Kolgakülas, "Majaka" kolhoosi kontorist 80 ja 100 m ida poole Kolgakülast, Valgejõele viiva tee ääres. I ü.= 2,23 m, k= 13 m, II ü.= 2,10 m, k.= 10 m.

Valdaja: "Majaka" kolhoos.

Usaldusmees: Evi Klaus.

2. LEHT- ja OKASPUUDEST ALLEE - Kolgakülas "Makaka" kolhoosi kontori juures. P.= 750 Valdaja: "Majaka" kolhoos

Usaldusmees: Evi Klaus

3. PÄHKLIMÄNNIK - Pärispea külas.

Valdaja: "Võidu Tee" kolhoos.

Usaldusmees: Edgar Lilhein.

4. SÄÄRE TAMMIK - Viinistu külas, Sääre koplis, umbes 80 m Viinistu teest Läände. ü. = 300 cm, k.= 12 m.

Valdaja: "Võidu Tee" kolhoos.

Usaldusmees: Edgar Lilhein.

5. RÄNDRAHN "KUHJAKIVI" - Viinistu külas, Matsu koplis.

Valdaja: "Võidu Tee" kolhoos.

Usaldusmees: Edgar Lilhein.

6. PÄRN - Mohni saarel. Tuletornist 100 m idas.

Usaldusmees: Edgar Lilhein.

7. AADU KASK (meremärk) - Viinistu külas, Aadu talust 50 m loodes. u.= 230 cm, k.= 15 m.

Valdaja: "Võidu Tee" kolhoos.

Usaldusmees: Edgar Lilhein.

8. SUUREKÕRVE KADAKAD - Suurekõrve külas. 3 kadakat Tihualuse ja Tubademetsa vahelise tee ääres. u.= 64,82 ja 66 cm. K.= 8,6 ja 7 m. 2 kadakat Tubademetsa karjamaal. ü.= 80 ja 55 cm. k.= 7 ja 6 m. Jaani pere keldri taga: ü.= 70 cm, k.= 6 m.

Valdaja: "Majaka" kolhoos.

Usaldusmees: Arno Lepnurm.

9. 2 USSIKUUSKE - Suurekõrve külas, Jaani pere lähedal u.= 8 cm k.= 1,30 m. Juhani pere karjamaal - ü.= 80 cm, k.= 18 m.

Valdaja: "Majaka" kolhoos.

Usaldusmees: Arno Lepnurm.

Pikavere külanõukogus.

1. KIVILOO PARK JA PARGIS ASUVAD VAREMED.

Valdaja: Peningi sovhoosi Kiviloo osakond.

Usaldusmees: Viktor Lehestik.

2. PENINGI PARK.

Valdaja: Peningi sovhoosi Kiviloo osakond.

Usaldusmees: Veljo Suurkuusk.

Raasiku külanõukogu.

1. PÄRNAMÄGI - Haljava 7.a. Koolist 1,5 km Jägala teed mööda Jägala poole (ringikujuliselt istutatud vanad pärnad ja ohvrikivi).

Valdaja: Kostivere sovhoosi Haljava osakond.

Usaldusmees: Helga Sirel.

2. ARUKuLA MÄNNiK.

Valdajad: "Nõukogude Põllumehe" kolhoos ja Raasiku külanõukogu.

Usaldusmehed: Helga Sirel ja Alide Sooster

3. PÄRNA- JA KASTANIALLEED - Aruküla kooli läheduses.

Valdaja: "Nõukogude Põllumehe" kolhoos.

Usaldusmees: Helga Sirel.

4. PÄRN - Arukülas Järsi külas, Uuetoa pere juurviljaaias.

Valdaja: "Oktoobri Võidu" kolhoos.

Usaldusmees: Helga Sirel.

Viimsi külanõukogus.

1. SANGLEPA PUISTU- mere ja asula -vaheline kaldariba. Viimsi asulas Kirovi-nim. kolhoosi kontori kohal.

Valdaja: Viimsi külanõukogu.

Usaldusmees: Tarmo Velliste.

2. ENSV MINISTRITE NÕUKOGU ABIMAJANDI PARK VIIMSI külanõukogus, Viimsi tee ääres.

Valdaja: ENSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.

Usaldusmees: Tarmo Velliste.

3. KAITSEMETS (Männik) Prangli saarel.

Valdaja "Noor Kaardiväe" kalurikolhoos.

Usaldusmees: Roland Sepp.

( H.Raus)

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär.

L i s a nr. 2.

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee üldkohustuslikule

otsusele nr. 3, 24.juunist 1960.a.

Riikliku kaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega ehitismälestiste ja kultuurimälestusmärkide loetelu Harju rajoonis.

I Arheoloogilised mälestusmärgid:

1. RÖÖVLIKOOPAD - Asukoht: Viimsi k/n, Punase majaka kohal, liivakivi sees, Viimsi kolhoosi territooriumil.

Maavaldaja: Viimsi kolhoos.

Usaldusmees: Tarmo Velliste.

2. PELGUPAIK - Põhjasõjaaegsest perioodist. Asukoht: Nabala külanõukogus.

Maavaldaja: "Külvaja" kolhoos.

Usaldusmees: Salme Sirkel.

3. TURJA KELDER ehk KALEVIPOJA VIINAKELDER. Seotud rahvapärimustega Kalevipojast. Asukoht: Kolga k/n Loo kolhoos. Turja talust 0,4 km loode suunas.

Maavaldaja: Loo kolhoos.

Usaldusmees: Arnold Lepnurm

4. OHVRIALLIKAD - Asukoht: Kose k/n, Kose kultuurimaja aed.

Maavaldaja: Kose kultuurimaja.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

5. OHVRIKIVID - 5 ristiga kivid.-Asukoht: Kuusalu k/n,

Kuusalu kolhoos, 1,5 km Kuusalu asulast lääne poole.

Maavaldaja: Kuusalu kolhoos.

Usaldusmees: Endel Vahermaa.

6. KIVIKALMED - Asukoht: Kuusalu k/n, Saunja küla, Kuuse pere põllul. Arvatav päritoluaeg: I aastatuhande I pool

Maavaldaja: V. Kingissepa nim. kolhoos.

Usaldusmees: Lembit Tõnsau.

7. KlVIKALM "SEPA TALU KULLAMÄGI" - Asukoht: Kuivajõe k/n., Lauristini-nim. kolhoos, Kurena küla.

Maavaldaja: "Lauristini-nim. kolhoos.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

8. KALMUAUK (Kalevipoja kalmuauk) - Asukoht: Kuivajõe k/n, Lauristini-nim. kolhoos, Kanavere küla, Põua talu.

Maavaldaja: "J. Lauristini nim. kolhoos.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

9. SURMAVÕHMA. - Asukoht: Kuivajõe k/n., Kanavere raba, Lauristini-nim. kolhoos.

Maavaldaja: Lauristini-nim. kolhoos.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

II Kultuuritegelaste ja revolutsiooniliste sündmustega seosesolevad paigad:

1. MATMISPAIK - 1918.a. Punaarmee võitlejate metmispaik koos püstitatud graniittahvliga. Asukoht: Alavere k/n, Vetla küla, riigimetsa fondi maa, endine kvartal nr. 195.

Maavaldaja: Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

Usaldusmees: Viktor Lehestik.

2. uHISHAUD "KALEVILIIVA" Saksa okupatsiooni periood II Maailmasõja ajal. 6000 tðehhi mõrvamiskoht .Asukoht: Kuusalu k/n, 1,5 km Vana-Narva maanteest Kaberneeme poole, suurte liivamägede vahel.

Maavaldaja: V.Kingissepa nim. kolhoos.

Usaldusmees: Lembit Tõnsau.

3. uHISHAUD - Suur Isamaasõjaaegne periood. Suures Isamaasõjas langenute ühishaud. Asukoht: Nabala k/n, "Terase" kolhoos, Altjõe küla.

Maavaldaja: "Terase" kolhoos.

Usaldusmees: Salme Sirkel.

4. KIVILOO - PERILA LAHINGUPAIK. 1941. a. Suure Isamaasõja alul Kiviloo lahingus langenute ühishaud. Teedest ümbritsetud kolmnurk koos kuuse metsa ja mä1estustahvliga. Asukoht: Pikavere k/n, Rooküla metskond.

Maavaldaja: Rooküla metskond.

Usaldusmees: Viktor Lehestik.

5. PIHLAKAS - Istutatud 1905.a. karistussa1ga poolt mahalastud Kiiu valla abikirjutaja Kivi mahalaskmise kohale. Asukoht: Kuusalu k/n, Kuusalu asula, Kuusalu 7-a. Kooli idapoolses otsas.

Maavaldaja: Kuusalu 7.a. Kool.

Usaldusmees: Ende1 Vahermaa.

6. KUIVAJÕE KÕRTS 1805.a. talurahva sõja organiseerimis- ja kogunemiskoht. Asukoht: Kuivajõe k/n, Lauristini nim. kolhoos.

Majavaldaja: "Lauristini-nim. kolhoos.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

7. SOODLA KÕRTS - Anija meeste kogunemiskoht enne Tallinna tulekut. Asukoht; Anija k/n, Anija kolhoos, maantee ääres.

Majavaldaja: Anija kolhoos.

Usaldusmees: Erik Soans.

8. KUIVAJÕE KOOLIMAJA - 1909 - 1914. a. õppis seal J.Lauristin. Asukoht: Kuivajõe k/n, Kuivajõe 7.a. Kool.

Majavaldaja: Kuivajõe 7.a. Kool.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

9. TALUMAJA: VÕISILMA TALU - Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu I kongressi läbiviimise koht. Asukoht: Pikavere k/n, Tðapajevi-nim. kolhoos, Võisilma talu.

Maavaldaja: Tðapajevi - nim. kolhoos.

Usaldusmees: Veljo Suurkuusk.

10. TALUMAJA - EKP III kongressi läbiviimise koht. Asukoht: Raasiku k/n, Aruküla asula, Niinemetsade maja.

Majavaldaja: Niinemetsade perekonnad

Usaldusmees: Alide Sooster.

II Kunstimälestusmärgid:

Laemaa1 - Asukoht: Kose-Uuemõisa Erireþiimilise Internaatkooli saali lagi, Kuivajõe k/n.

Majavaldaja: Kose-Uuemõisa Erireþiimiline Internaatkool

Usaldusmees: Elga Mõisavald

IV Ehitismälestusmärgid:

1. SUITSUTARE - Arvatav päritoluaeg: XIX sajandi 70-80 aastaist. Asukoht: Alavere k/n Taganurga küla, Alavere sovhoosi maa-alal.

Majavaldaja: Alavere sovhoos.

Usaldusmees: ViIma Einsok.

2. KAHEKORDNE AIT - SOOME TuuPI. Arvatav päritoluaeg: XIX sajandi 70- 80 aastaist. Asukoht: Loksa k/n, "Majaka" kolhoos, Suurekõrve küla, Jaani talu.

Majavaldaja: "Majaka" kolhoos.

Usaldusmees: Aadu Lepnurm.

3. ELUMAJA- ELUREHI. Asukoht: Raasiku k/n, Kaersoo küla, end. Kärnali talu, Kehra sovhoosi maa-alal.

Majavaldaja: Rudolf Kurvet.

Usaldusmees: Koidu Räägel.

4. ELUMAJA- ELUREHI.- Asukoht: Raasiku k/n, Keersoo küla, end. Kõrtema talu, Kehra sovhoosi maa-alal.

Majavaldaja: Martin Kõrgema.

Usaldusmees: Koidu Räägel.

5. ELUMAJA- ELUREHI. Asukoht: Raasiku k/n, Kihmla küla, end. Lussu talu, Kehra sovhoosi maa-alal.

Majavaldaja: Aleksander Pärdin.

Usaldusmees: Koidu Räägel.

6. ELUMAJA- ELUREHI. Asukoht: Raasiku k/n, Haljava küla, end. Miku talu, Kostivere sovhoosi maa-alal.

Majavaldaja: Voldemar Oksman.

Usaldusmees: Koidu Räägel.

7. REHETUBA - Arvatav päritoluaeg: ehitatud umbes 1690a8. ümber. Asukoht: Kuivajõe k/n, Lauristini-nim. Kolhoos, Karla küla, Raudsepa talu.

Majavaldaja: Lauristini-nim. kolhoos.

Usaldusmees: Elga Mõisavald.

(H.Raus)

Harju Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1960_24jun_nr3_Hrj_TSN (pdf, 1.7 MB)