Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1964.09.22 Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee otsus 22.09.1964 nr 49 Looduskaitsealase töö parandamisest rajoonisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud22.09.1964
RekvisiitKingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee otsus 22.09.1964 nr 49
PealkiriKingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee otsus 22.09.1964 nr 49
Looduskaitsealase töö parandamisest rajoonis
Sisu

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s nr. 49

22. septembril 1964. a. Kingissepas

Looduskaitsealase töö parandamisest rajoonist.

Eesti NSV ulemnõukogu kultuuri- ja hariduskomisjoni 29. juuli 1964. a. otsuse "Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 1957. aasta 7. juuni seaduse "Eesti NSV looduse kaitsest" täitmise käigu kohta, Kingissepa ja Hiiumaa rajoonis" täitmiseks Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b :

1. Kohustada Saaremaa Tööstuslikku Metsamajandit:

a) tähistama 1965. a. 1. maiks kõik tähtsamad ja külastatavamad looduskaitseobjektid korralike siltidega;

b) organiseerima Loode tammikusse ja Järve randa vajalikkude liiklusmärkide (keelumärgid, parkimismärgid) ülespanekut ja rajama parkimisplatsid; tööde teostamiseks sõlmida Saaremaa Teedevalitsusega leping;

c) üles seadma Ranna dendraariumi selgitav vitriin, milles oleks kajastatud dendraariumi rajamise ajalugu ja selgitus dendraariumi kohta;

d) rajama Järve randa järgmise aasta suveks riietusruum;

e) viima läbi koos looduskaitse komisjoniga looduskaitse aktiivile ja metsavahtidele süstemaatiliselt seminare;

f) ehitama dendraariumisse, kus need puuduvad, kaevud.

2. Teha ülesandeks Saaremaa Teedevalitsusele täiendavate teeviitade ja märkide ülesseadmine looduskaitse objektidele (Mustjala pangal, parkimismärk, teeviidad jne.) vastavalt looduskaitse komisjoni teatele.

3. Kohustada Saaremaa Teedevalitsust ja Kingissepa Ehitusvalitsust kruusa- ja liivakarjääride ekspluateerimisel pidama kinni ettenähtud korrast (kasvukihi eemaldamine hilisemaks augu planeerimiseks, plaanipärane kaevandamine ja kaevandatud alade järkjärguline tasandamine jne.)

4. Nõuda "Eesti Elektrivõrkude Ehitus" Kingissepa jaoskonnalt ehituse käigus trassi kordategemist (planeerimine ja puhastamine) ning esitama selles küsimuses suuremat nõudlikkust tellijate suhtes.

5. Soovitada looduskaitse komisjonil anda olemasolevad pargid koolide ja organisatsioonise ðefluse alla.

6. Teha ülesandeks San. Epid. Jaamale tõhustada kontrolli reovere puhastamise üle.

7. Looduskaitsekomisjonil:

a) viia lõpule kaitsekohustuste sõlmimine ja looduskaitse objektide inventuur k.a. k.a. lõpuks;

b) laiendada looduskaitse ühiskondlikku aktiivi arvestusega, et iga külanõukogus töötaks üks ühiskondlik looduskaitse inspektor.

8. Paluda ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsust:

a) anda välja Kaali järve ja Abruka saare kohta suveniir märk ja organiseerida selle müük;

b) leida võimalus ühe mootorratta (K-750) eraldamiseks Viidumäe Riikliku Looduskaitseala töötajale.

9. Kustutada looduskaitse objektide nimestikust:

a) Muhu-Madli mänd Kihelkonna k/n - hävinenud;

b) Kolm poopuud Kuusnõmme metskond Mäepea vahtkond - ei vääri looduskaitsest;

c) Jalakate grupp Sandla sovhoosis heinamaal;

D Haeska park;

d) Tammesalu, Pöide kiriku lähedal;

e) Kask "Edasi" kolhoosi territooriumil;

10. Teha ettepanek Looduskaitse Valitsusele kustutada looduskaitseobjektide nimestikust:

a) Karja pastoraadi aed kui tervik objekt;

b) Veimuti mänd Möntu pargis (tegelikult teine puu).

11. Looduskaitsekomisjonil täiendavalt esitada rajooni täitevkomiteele ettepanekud üksikute looduskaitse objektide kustutamiseks nimekirjast, millised ei oma tähtsust.

12. Võtta täiendavalt looduskaitseobjektide nimekirjas:

a) Luuderohu ja jugapuu kasvukoht Torgu külanõukogus Mäebe külas RM maal

b) Poopuu Torgu külanõukogus Mäebe kaupluse lähedal

c) Küdoonia Jamaja Kirikumõisa aias

d) Valge nulg Möntu pargis

e) Must mänd Möntu pargis

f) Kuusnõmme metskonna Tagamõisa vahtkond kv. 27 lit. 2,3,7,9,11,12 üldpindalaga 15 ha tuhkpihlakas ja jugapuu kasvukoht.

g) "Päästekivi" Pidula metskond kv. 120, 187, 188 lõikekohas.

h) Poopuu - Kandla II külas Kura talu juures.

i) Väikse väina tammi ääres olev luikede pesitsuspaik (tammist 400 m raadiuses, Saaremaa poolsest kaldast ca 800 m), keelata sel alal jahipidamine ja roo niitmine.

j) Suuremõisa laht Muhus - luikede pesitsusala. Keelata sel alal roo niitmine, jahipidamine ja inimeste viibimine ligemal kui 100 m järvest.

k) Viieristi mäed Torgu külanõukogus.

l) Pärn Leisi külanõukogus Olga külas Mäe pere lähedal Karja sovhoosi heinamaal.

13. Kingissepa linna territooriumil esinevad järgmised puud:

a) Must mänd - 2 eks. 1. mai tn. ääres.

b) Harilik robiinia - 3 eks. Gorki tn. 20 aias.

c) Harilik robiinia - 2 eks. Marxi tn. 6 eesaias.

d) Kreeka pähklipuu - 1 eks. Kõver tn. 2 aias.

e) Hall pähklipuu - 1 eks. Linnapargis.

g) Põldvaher - 1 eks. Linnapargi keskosas.

h) Põldvaher - 1 eks. Linnapargi Dejevi tn. poolses osas.

i) Harilik pöök - 1 eks. Linnapargis.

j) Harilik pöök - 1 eks. Lossi teel Pioneerida maja aias.

k) Hariliku pöögi punaselehine vorm - 1. eks Linnapargis.

l) Kanada pappel - 1 eks. Linnapargis.

m) Ontooria pappel - 1 eks. Lenini tn. 15 aias.

14. Looduskaitse komisjonil koos Kommunaalmajanduse Kontoriga puhastada linna park, vallid ja vallikraav võsast järgmise aasta 1. maiks k.a.

15. Looduskaitse komisjonil koos Koduloo Muuseumi ja koduuurimise toimkonnaga viia läbi 1. maiks 1965. a. ühiskondlike ekskursiooni juhtude seminar.

16. Teha ettepanek Teeninduskombinaat "Saare" juhtkonnale hakata valmistama suveniire (kadakakepid, dolomiidist kuubikud) ja organiseerida nende müük.

17. Kingissepa Tarbijate Kooperatiivide Liidul organiseerida ekskursantidele parm kaubanduslik teenindamine Viidumäel ja Vilsandi saarel.

18. Paluda Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsust anda välja täiendavalt broðüüre Saaremaa looduskaitse objektide kohta.

19. Paluda Eesti NSV Ministrite Nõukogu anda luba looduskaitse aktivistidele angerjapüügiks luba kuni 100 õngega.

20. Käesoleva otsuse täitmise kontroll panna rajooni täitevkomitee esimehe asetäitjale sm. Aldile.

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee esimees J. Suurhans

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär H. Saamel

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1964.09.22_nr49_Kingisseparj_TSN (pdf, 0,5 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKreeka pähklipuu 2 vana puu võrset (KLO4001219)
Harilik robiinia (KLO4001218)
Harilik robiinia (3 puud) (KLO4001217)
Must mänd (KLO4001216)