Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1995.01.09 Tartumaa Luunja Valla Volikogu otsus nr.1-1 Looduskaitseala PÄHKLISAAR JA LAUGASJÄRVED piiride muutmine ja ümbernimetamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud09.01.1995
RekvisiitTartumaa Luunja Valla Volikogu 09.01.1995. a otsus nr 1-1
PealkiriTartumaa Luunja Valla Volikogu otsus nr.1-1
Looduskaitseala PÄHKLISAAR JA LAUGASJÄRVED piiride muutmine ja ümbernimetamine
Sisu

Tartumaa Luunja Valla Volikogu otsus nr.1-1

09.01.1995.a.

Looduskaitseala PÄHKLISAAR JA LAUGASJÄRVED piiride muutmine ja ümbernimetamine

Aluseks võttes Tartu Maavalitsuse Keskkonnaosakonna ettepanekut

vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Kastre metskonnas Laukasoos looduskaitse ala piirid vastavalt lisas nr.1 esitatud skeemile ja lisas nr. 2

toodud piirikirjeldusele.

2. Nimetada laiendatud kaitseala PÄHKLISAAR JA LAUGASJÄRVED ümber LUUNJA LAUKASOO looduskaitsealaks,

pindalaga 461 ha.

3. Kuni kaitseala tsoneeringu ja kaitsereziimi kinnitamiseni EV Keskkonnaministeeriumis lähtuda kaitsereziimist, mis on

põhimõtteliselt kinnitatud Luunja vallavolikogu otsusega nr.42, 14.01.1994.a. ja täpsustatult esitatud käesoleva

ettepaneku lisas nr.3

Heino Saar

Vallavolikogu esimees

LISA NR. 2

Tartu maakonnas Luunja vallas Laukasoos asuva Luunja Laukasoo kaitseala iseloomustus ja piiride kirjeldus.

Tartumaa Laukasoo asub veelahkmealal, laimjal moreenmaastikul. Inimtegevusest vähemõjustatud soomaastik

laugastega ja soosaartega, millest suuremad ja looduslikult huvitavamad on Ristisaar ja Pähklisaar, väärib säilitamist ja

kaitset. Laugastikku toidavad Laukasoo idaosas kõrgem rabamassiiv ja Ristisaare mooreenseljaku sadeveed.

Laukasoos peatuvad ja pesitsevad kaitstavad linnuliigid. Kaitseala piirneb vahetult AS Tartu E:P:T.-le eraldatud

freesturba tootmisalaga ja hõlmab tervenisti Kastre mk. Kvartalid nr.11, 12, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 31, 32 ja

osaliselt kvartali 23. Tartu Maavalitsuse keskkonnaosakond esitab kaitseala piirid lisas nr.1 toodud skeemi põhjal

järgmiselt:

* Turbatootmisväljaku kagunurgast kv.31 kvartalisihti mööda lõikumiseni kv.32 edelasihiga;

* mööda 32.kvartali edela- ja kagusihte;

* mööda 18. Ja 13.kvartali kagusihte;

* piki kvartalite 13 ja 12 kirdesihte;

* Mööda kvartalite11,12 ja 16 põhjasihte ehk Luunja ja Vara valla piiril kuni riigimetsamaa piirini;

* riigimetsamaa piiri mööda (mis ühtlasi on ka kv.16 piir) lõunasse ja läände;

* kaitseala põhjapiir jätkub lääne suunas mööda mõttelist sirget üle soo kuni turbatootmisväljaku kirdenurgani;

* kaitsea läänepiir ühtib turbatootmisväljaku idapiiriga.

Kaitseala piiresse jääb õigusvastaselt väärandatud maa (lisa 1), mille tagasisaajad sõlmivad lepingu

looduskaitseorganiga käesoleva otsusega kinnitatud kaitsereziimi täitmise osas.

LISA NR.3

Luunja Laukasoo looduskaitseala ülesanded ja kaitsereziim

ulesanded:

1. Kaitsta Tartumaal omapäraseid soomaastikke ja ökosüsteeme.

2. Säilitada elu- ja pesitsustingimused haruldlaste kaitstavatele loomaliikidele ning kasvukohad sootaimedele.

Kaitsereziim:

Majandustegevus on piiratud kogu kaitsealal. Keelatud on:

* meljoratsioonitööd, veekogude veetaseme muutmine, vee kvaliteedi halvendamine;

* uute tootmisliku iseloomuga ehitiste rajamine; v.a. endiste majapidamiste taastamine ja kapitaalremont;

* lageraied (valik- ja hooldusraied toimuvad kooskõlastatult looduskaitseorganitega );

* väetamine ja mürkkemikaalide kasutamine,

* inimeste viibimine erilise vajadusteta sookurgede pesitsuspaigus 1.aprillist 30.juunini ja kogunemiskohtades

septembrikuu jooksul.

Samal ajal on siin keelatud ka jahipidamine.

Lubatud on:

* piiratud taimestiku kasutamine (marjakorjamine)

* reguleeritud jahipidamine

Kaitsealal tehtavad uurimistööd ja vajalikud loodust muutvad tööd, sealhulgas ehituste ja kommunikatsioonide rajamine

kooskõlastada looduskaitseala valitsejaga ja Luunja vallavalitsusega.

Kaitsereziimi lõplik kinnitamine toimub kaitseala materjalide läbivaatamisel ja vormistamisel EV Keskkonnaministeeriumis.

LKR: 06.10.1997 15:07:09

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1995.01.09_nr1-1_LuunjaVVol (pdf, 0,6 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPähklisaare maastikukaitseala (KLO1000289)