Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1965.11.24 Kohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.192 Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis Väljad: peida ,kuva
RekvisiitKohtla-Järve rajooni TSN Täitevkomitee 24.11.1965. a otsus nr 192
PealkiriKohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.192
Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis
Vastu võetud24.11.1965
Sisu

Eesti NSV

Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

o t s u s

24.novembrist 1965.a. nr.192

Kohtla-Järvel

Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Läbi vaadanud rajooni looduskaitse komisjoni poolt esitatud materjalid rajooni maastikulise ja botaanilis-zooloogilise

keelualade, maastiku üksikelementide, parkide ja puistute, põliste ja haruldaste puude ja nende rühmade, suurte

rändrahnude ja kivikülvide ning teiste loodusmälestusmärkide säilitamise ja kaitsmise kohta kooskõlas ENSV 7.juuni

1957.a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest", Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s ta b:

1. Võtta riikliku kaitse alla kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid vastavalt otsuse lisale nr.1.

2. Teha teatavaks, et Eesti NSV Ministrite nõukogu ja Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse poolt on

Kohtla-Järve rajoonis riikliku kaitse alla võetud rida vabariikliku tähtsusega looduskaitse objekte, vastavalt lisale nr.2 .

3. Teha teatavaks, et vabariikliku ja kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide riikliku kaitse korraldamiseks kehtivad

ühtsed eeskirjad, millised on kinnitatud ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse

juhataja käskkirjaga 29.aprillil 1963.a. nr.80, millede kohaselt on keelatud riikliku kaitse all olevate objektide rikkumine

ja hävitamine ning nende juures looduse üldilmet muutvad ja kahjustavad tööd.

Erilisel vajadusel tulevad looduskaitse objektidel ettevõetavad looduse üldilmet muutvad tööd kooskõlastada rajooni

TSN täitevkomiteega ja vabariikliku tähtsusega objektide puhul Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusega.

4. Rahvapidude, samuti muude ürituste korraldamine Toila-Oru pargis tuleb eelnevalt kooskõlastada Kohtla-Järve

Rohelise Vööndi Metsamajandiga. Peale peo või ürituse läbiviimist on selle korraldajad kohustatud pargi korda seadma

3 päeva jooksul. Parkides on keelatud karjatamine, ehituste püstitamine, masinate parkimine ja kütteladude

paigutamine. Loomade laagrid ja koplid, küttelaod, masinate parkimine ja remondi väljakud ning pargi üldilmet rikkuvad

ajutised ehitised tulevad parkides likvideerida 1.juuliks 1966.a.

5. Kolhooside, sovhoosidel ja ettevõtetel, millistele on kinnitatud looduskaitse objektid, näha ette eelarvetes summad,

mis on avajalikud looduskaitse objektide korrastamiseks. Looduskaitse objektide korrastamine teostada rajooni

looduskaitse komisjoni või looduskaitse ühiskondlike inspektorite juhendamisel.

6. Kohustada rajooni kultuuriosakonda (juhataja sm.Vaher ) koostöös rajooni looduskaitse komisjoni ja

metsamajanditega ning looduskaitse objekte omavate maavaldajatega tähistama 1.juuliks 1966.a. kõik korras olevad

kohaliku tähtsusega objektid, kusjuures majanditel ja maavaldajatel osa võtta objektide tähistamise töödest.

Looduskaitse objektide tähiste valmistamise kulud panna kohalikele majanditele.

7. Teha ettepanek Kohtla-Järve Teedevalitsusele koostöös rajooni kultuuriosakonna ja looduskaitse komisjoniga

seada 1.juuliks 1966.a. ülesse teeviidad looduskaitse objektide juurde viivatele teedele.

8. Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna Kohtla-Järve TSN Täitevkomitee esimehe asetäitjale sm. u. Roostojale

ja rajooni looduskaitsekomisjonile ning kohtadel külanõukogude esimeestele.

9. Karjäärimajanduse kordaseadmiseks kehtestadakord, et karjääride eraldamine ettevõtetele toimub

looduskaitsekomisjoni ettepanekute alusel.

10. Käesolev otsus koos lisadega avaldada ajalehes "Leninlik Lipp".

/ S. Oleinik /

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee esimees

/ O. Parmann /

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr. 1

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee

24.novembri 1965.a. otsuse nr.192 juurde.

Riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektid

Kohtla-Järve rajoonis

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Objekti nimetus Objekti asukoht Objekti korrashoiu

eest vastutav

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Maastiku ükskelemendid.

1. Aluoja joa astang Toila k/n, "Kaljuranna"kolh. kolh. "Klajurand"

4-astmeline - 1,0 ha Pühajõe asundus

2. Kalina karstiala, 1,0 ha Mäetaguse k/n, kolh."Tulevik" kolh."Tulevik"

Kalina küla

II Pargid ja puistud.

1. Iisaku park Iisaku k/n, sovh.Iisaku Iisaku sovhoos

2. Iisaku pargimets Iisaku k/n, Iisaku asula Iisaku metskond

3. Mäetaguse park Mäetaguse k/n, Mäetaguse 8-kl Mäetaguse 8-kl.

Kool Kool

4. Pagari park Mäetaguse k/n, Pagari 8-kl Kool Jõhvi Metsapunkt

5. Kiikla park Mäetaguse k/n, kolh."Juuni Võit" Kolh. "Juuni Võit"

6. Illuka park Illuka k/n, Illuka 8-kl Kool Illuka 8-kl Kool

7. Kurtna park Illuka k/n, Illuka 8-kl Kool Illuka 8-kl Kool

8. Voka park Toila k/n, kolh."Kaljurand" Kolh. "Kaljurand"

9. Kukruse lehiseallee Kohtla k/n, K-Järve sovh. K-Järve sovh.

Kohtla osakond Kohtla osakond

10. Järve park ja allee Kohtla k/n, K-Järve sovh. K-Järve sovhoos

11. Saka park Kohtla k/n, "Võidu Tee"kolh. kolh."Võidu Tee"

12. Püssi park Lüganuse k/n, Püssi Keskkool Püssi Keskkool

13. Aa park Lüganuse k/n, Aa Invaliidide Aa Invaliidide

kodu kodu

14. Kalvi park Aseri k/n, Kalvi Tub. Sanat. Kalvi Tub Sanat.

15. Aa männik Lüganuse k/n, kolh."uhisjõud" Kolh. "uhisjõud"

16. Purtse männik Lüganuse k/n, "Hiie" kolh. Kolh."Hiie"

17. Erra-Liiva männik Lüganuse k/n, kolh."Komsomol" Kolh."Komsomol

18. Aruküla männik Vaivara k/n, sovh.Sinimäe" Sinimäe sovh.

Vaivara osakond

19. Oandu Pargimets 1,9 ha Maidla k/n, Maidla m/k Maidla metskond

III Puude rühmad ja põlised puud.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hiie tammed ( 13) Jõhvi k/n, kolh.Tammiku Tammiku kolhoos

ja rühm pargipuid keskuse juures

2. Tammede rühm Mäetaguse k/n, Mäetaguse Mäetaguse sovhoos

sovhoosi keskus

3. Rühm pargipuid Maidla k/n, Maidla 8-kl.Kool Maidla 8-kl.Kool

4. Rühm pargipuid Jõhvi k/n,K-Järve Loomahai- K-Järve Loomahaiguste

guste tõrjejaam Edisel tõrjejaam

5. Rühm pargipuid Alutaguse k/n,Narva sovh., Narva sovh.osakond

Olgina

6. Pargipuude rühm Kohtla k/n, Ontika profülak- Ontika profülaktoorium

toorium

7. Põlised pärnad (5) Toila k/n.,kolh. "Kaljurand", Kolh. "Kaljurand"

Pühajõe as.Uustalu pere

8, Tamm (1) Mäetaguse k/n, kolh."Tulevik" Kolh. "Tulevik"

Kalina küla, Võhmari pere j.

9. Kuusk "Kuningakuusk" Mäetaguse k/n, kolh."Juuni Kolh."Juuni Võit"

Võit", Arvila küla

10. Kuusk "Ussikuusk" Iisaku k/n, Roostoja k., Iisaku Iisaku metskond

metskond kv.205

11. Mänd "Ristimänd" Illuka k/n,Kurtna sovh.,Illuka k Kurtna sovh.Illuka osak

12. Kadakas (1) Alajõe k/n, kolh. "Peipsi rand" Kolh."Peipsi rand"

13. Vaher "Revinu vaher" Jõhvi k/b, ETKVL Jõhvi aian- ETKVL Jõhvi aiand

dis Edisel

14. Pärnad (4) Toila k/n, Lagedi veski tammi Oru metskond

juures

15. Pärn "Kabeli pärn" Alutaguse k/n, Narva sovh.Laag- Narva sovh.Peetri os.

na osak. Põdra pere juures

16. Kasesalu Mäetaguse k/n,Mäetaguse sovh. Mäetaguse sovh.,

Rajaküla osak., Uhe küla Rajaküla osakond

17. Ohvripärn Lüganuse k/n, kolh."Hiie", Purtse Kolhoos "Hiie"

Hiiemäel merekalda ligidal

IV Rändrahnud

1. Rahn "Mäitseva kivi" Jõhvi k/n, Tammiku kolh., Kolh.Tammiku

Puru heinamaal

2. Kiiunurga kivi Vaivara k/n, Kannuka küla, Sinimäe sovhoos

mere ääres

/ O. Parmann/

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr.2

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee

24.novembri 1965.a. otsuse nr. 192 juurde

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ning

Looduskaitse Peavalitsuse poolt Kohtla-Järve rajoonis riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektid.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Objekti nimetus Objekti asukoht Objekti korrashoiu

eest vastutav

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I Riiklik maastikuline keeluala

1. Saka-Ontika-Toila paekallas , Toila ja Kohtla k/n piires Kolh."Virulane","Kal-

pindala 890 ha jurand", "Võidu Tee,

K-Järve sovh.Toila os.

II Riiklik botaanilis-zooloogiline keeluala

1. "Muraka raba " pindalaga Mäetaguse, Maidla ja Tudu- Iisaku, Kiikla ja Oonur-

8300 ha linna k/n-de piires me metskonnad

III Maastiku üksikelemendid

1. Langevoja juga, 1 ha Vaivara k/n, Sõtke jõe Sinimäe sovh.

harujõel Vaivara osakond

2. Vaivara Sinimäed, 50 ha Vaivara k/n, Sinimäe sovhoos Sinimäe sovhoos

3. Uhaku karstiala Lüganuse k/n, Erra salajõel Kolhoos "Komsomol"

Püssi asula juures

4. Uljaste oos koos Uljaste järve-Sonda k/n, riigimetsafondi Uljaste metskond

ga 100 ha maa-alal

5. Tõrvajõe astang, 1 ha Alutaguse k/n, Narva sovh. Narva sovhoosi

Peetri osak. maa-alal Peetri osakond

IV Pargid

1. Toila-Oru park Toila k/n, Toila-Oru K-Järve RV Metsamajand

V Rändrahnud ja kivikülvid

1. Oru pargi kivi Toila k/n, Toila-Oru pargis K-Järve RV Metsamajand

2. Võrnu rahn Mäetaguse k/n,kolh."Juuni Kolh."Juuni Võit"

Võit", Võrnu küla

3. Suurte rahnude külv Utrias Vaivara k/n, Utria rannikul, Sinimäe sovhoos

Sinimäe sovhoos

4. Sirtsi rändrahn Maidla k/n, Sirtsi raudtee- Maidla metskond

jaama lähedal

5. Oonurme rändrahn Tudulinna k/n, Oonurme kü- Tudulinna sovhoosi

la lähedal Oonurme osakond

6. Suur rändrahn Alutaguse k/n,Narva sovh. Narva sovhoos

maal

VI Põlised puud

1. Tamm (1) Jõhvi k/n, Tammiku kolh.Puru k. Kolhoos Tammiku

2. Kadakad ( umbes 1 ha) Mäetaguse k/n,Kiikla m/k kv.145 Kiikla metskond

3. Tamm "Püha tamm" (1) Illuka k/n, Kuremäe kloostri aias Kuremäe metskond

4. Mänd ( 1) Alajõe k/n, Kuru algkooli juures Kolh."Peipsirand"

5. Pärnad ( 2) Tudulinna k/n, Tudulinna sovhoos Tudulinna sovh.

Lemmaku k,Rannapungerja j.ääres Tudulinna osakond

6. Kask "Vainu kask" Tudulinna k/n,Tudulinna sovh. Tudulinna sovhoosi

Sahargu k., Vainu pere juures Põhjala osakond

7. Pärnad (3) Avinurme k/n, Avinurme 8-kl koo-Avinurme 8-kl.Kool

li aias

8. Kuusk kahe ladvaga (1) Lohusuu k/n, kolh. "Peipsi",Lohu- kolh. "Peipsi"

suu küla, Separa pere juures

9. Pärn ( 1) Lohusuu k/n, kolh."Peipsi",Kolga- Kolh."Peipsi"

välja küla, Möldri pere juures

10. Kased ( 4) Lohusuu k/n, kolh."Peipsi", Kolga- Kolh. "Peipsi"

välja küla, Värava pere juures

11. Pärn (1) Lohusuu k/n, kolh "Peipsi",Jõemet- Kolh."Peipsi"

sa k., Matara pere juures

12. Vaher (1) Lohusuu k/n, kolh."Peipsi",Jõemet- Kolh."Peipsi"

sa k., Matara pere juures

13. Lõhisleheline valgelepp Lohusuu k/n, kolh."Peipsi" Jõemet- Kolh."Peipsi"

sa k., Matara pere juures

14. Tammed (25-30 ) Iisaku k/n, Roostoja k., Iisaku metskond

riigimetsa maa-alal

15. Männid (4) Maidla k/n, Maidla m/k, Maidla metskond

Mehide vahtkond

16. Mänd (1) Alutaguse k/n, Narva sovh, Narva sovh.

Meriküla

17. Künnapuu (1) Alutaguse k/n, Narva sovh., Narva sovh. Peetri

Sininõmme tee ääres osakond

/ O. Parmann /

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

LKR: 10.12.1997 20:32:24