Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 2009.06.26 Keskkonnaministri 26. juuni 2009. a määrus nr 32 Nahkhiirte Hanila ja Räpina püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiriVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud26.06.2009
RekvisiitRTL 2009, 54, 789
PealkiriKeskkonnaministri 26. juuni 2009. a määrus nr 32 Nahkhiirte Hanila ja Räpina püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Sisuspacer
Väljaandja : Keskkonnaminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 12.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp :
Avaldamismärge : RTL, 09.07.2009, 54, 789


Nahkhiirte Hanila ja Räpina püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1
Keskkonnaministri 26. juuni 2009. a määrus nr 32

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valituse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 8 lõike 2 punktide 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49 ja 51 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate nahkhiireliikide - veelendlase (Myotis daubentonii), tiigilendlase (Myotis dasycneme), nattereri lendlase (Myotis nattereri), suurkõrva (Plecotus auritus), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii), pargi-nahkhiire (Pipistrellus nathusii), suurvidevlase (Nyctalus noctula) ja kääbus-nahkhiire (Pipistrellus pipistrellus) elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Nahkhiirte püsielupaiga kaitse alla võtmine

(1) Läänemaal võetakse kaitse alla nahkhiirte Hanila püsielupaik Hanila vallas Hanila külas.

(2) Põlvamaal võetakse kaitse alla nahkhiirte Räpina püsielupaik Räpina vallas Räpina linnas.

(3) Nahkhiirte püsielupaikade ja nende vööndite piirid on märgitud määruse lisas olevatele kaartidele2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja Keskkonnaamet.

§ 4. Kaitsekord

(1) Püsielupaiga maa- ja veeala kuulub piiranguvööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selles määruses sätestatud erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud valitseja nõusolekul:
1) muuta veekogude veetaset ja kaldajoont;
2) kasutada biotsiidi, taimekaitsevahendit ja väetisi;
3) püstitada ehitisi, kaasa arvatud ajutisi ehitisi;
4) teha 1. septembrist 1. maini raieid.

(4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine ja kalapüük ning sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine.

(5) Püsielupaigas tuleb säilitada koosluse looduslik tasakaal, liigiline ja vanuseline mitmekesisus. Hanila püsielupaigas tuleb vajaliku tegevusena tagada puisniidu hooldamine.

1 Eu nõukogu direktiiv 92/43/EMu looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EuT L 206, 22.07.1992, lk 7-50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42-65; L 236, 23.09.2003, lk 667-702; L 284, 31.10.2003, lk 1-53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS


Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud rahvusvahelise tähtsusega aladRäpina loodusala EE0080216
Dokument on alale kaitsekorra aluseksRäpina nahkhiirte püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3101236)
Räpina nahkhiirte püsielupaik (KLO3001046)
Hanila nahkhiirte püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3101237)
Hanila nahkhiirte püsielupaik (KLO3001047)
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidRäpina nahkhiirte püsielupaik (KLO3001046)
Hanila nahkhiirte püsielupaik (KLO3001047)
Hanila nahkhiirte püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3101237)
Räpina nahkhiirte püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3101236)