Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1964.08.18 Rapla raj. TSN TK otsus nr.92 Looduskaitsest Rapla rajoonis Väljad: peida ,kuva
RekvisiitRapla rajooni TSN Täitevkomitee Otsus 18.08.64 nr 92
PealkiriRapla raj. TSN TK otsus nr.92
Looduskaitsest Rapla rajoonis
Vastu võetud18.08.1964
Sisu

Rapla Rajooni Töörahva saadikute nõukogu Täitevkomitee

OTSUS

18. augustil 1964. a. nr. 92

Raplas

LOODUSKAITSEST RAPLA RAJOONIS

Rapla rajooni looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike

objektide säilitamiseks kooskõlas Eesti NSV 7. juuni 1957. a. seadusega "Eesti NSV looduskaitsest" ning Eesti NSV

ulemnõukogu Presiidiumi 28. juuni 1962. a. otsusega Rapla rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b.

1. Võtta riikliku kaitse alla kohalikku tähtsust omavad objektid vastavalt lisale nr. 1.

2. Avaladada käesoleva otsuse lisana nr. 2 riikliku kaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektide nimekiri.

3. Avaladada käesoleva otsuse lisana nr. 3 riikliku kaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega

üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad, mis on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja

Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 29. aprilli 1963. a. käskkirjaga nr. 80.

4. Kohustada kolhooside, sohvooside, asutuste ja ettevõtete juhtkonda, kelle maavalduse piires asuvad riikliku

kaitse alla võetud objektid:

a) määrama igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

b) hoidma korras puistud, pargid, puiesteed ja maastikulised objektid ja puhastada kuivandu puudest, okstest ja

prahist igal kevadel hiljemalt esimeseks maiks.

5. Kehtestada kord, et massiürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud maastiku üksik-elementide ja parkide piires

tuleb kooskõlsatada rajooni täitevkomitee looduskaitsekomisjoniga.

urituste korraldajail tuleb ürituste läbiviimise käigus prahistatud kohad korrastada kolme päeva jooksul pärast

ürituste toimumist.

6. Looduskaitseobjektide ning looduskaitsealaste eeskirjade rikkumise juhtudest informeerida viivitamatult rajooni

täitevkomitee looduskaitsekomisjoni.

7. Võtta teadmiseks, et Eesti NSV Ministrite N ukogu 12. jaanuari 1963. a. määruse nr. 9 alusel karistatakse

ametiisikuid ja kodanike, kes on süüdi looduskaitse eeskirjade rikkumises või kaitse all olevate looduslike objektide

rikkumises või hävitamises, administratiivses korras rahatrahviga järgmises ulatuses. Ametiisikuid 50 rublaga ja

kodanikke kuni 10 rublaga.

8. Teha teatavaks, et rajooni asulates, kolhooside ja sohvooside keskuste ja maanteede ääres leiduvad elujõulised

ning dekoratiivsed põlised puud, puudegrupid, puudesalud ja panoraammetsatukad, mis ei ole käesoleva otsuse

lisades nr. 1 ja 2 arvele võetud, kuuluvad üldrahvaliku kaitse alla kui maastiku dekoratiivset ilu täiendavad objektid.

Nende objektide rikkumise korral võib ametiisikuid ja kodanikke karistada administratiivses korras looduskaitse

komisjoni ettepanekul.

9. Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna rajooni täitevkomitee esimehe asetäitjale ja rajooni

looduskaitsekomisjonile.

10. Käesolev otsus avaldada koos lisadega brosüürina.

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee esimees

M. Veeris,

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee sekretäe

H. Littover,

L i s a nr. 1

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee

18. augusti 1964. a. otsuse nr. 92

juurde.

RIIKLIKU KAITSE ALL OLEVAD KOHALIKU TÄHTSUSEGA

LOODUSKAITSE OBJEKTID

MAASTIKU uKSIKELEMENDID

1. Ammassaare mägi

2. Aasumägi

3. Lelle Hiiemägi

4. Lalli-Sonni raba

5. Keava mäed

6. Paluküla-Hiiemägi

7. Aandu karstiala (Urge kuristik)

8. Hageri karstiala

9. Nõmme kuristik

10. Linnuraba

11. Lõhkisekivi mäe kivikülv

12.Oru paepaljand

13.Tõrma paepaljand

14.Paepaljand

15. Sõtke paepaljand

PARGID

1. Eidapere park

2. Juuru park

3. Järlepa park (koos järve ja alleega)

4. Ingliste park

5. Härgla park

6.Hõreda park

7. Maidla park

8. Pirgu park

9. Lellapere park

10. Söötalu park

11. Lohu park

12. Sutlema park (koos tiigiga)

13. Tohisoo park

14. Pahkla park

15. Alu park (koos tiigiga)

16. Hagudi park

17. Kuuskiku park

18. Purila park

19. Seli park 8koos alleega)

20. Järvakandi park

21. Järvakandi kooli park (koos männikuga)

22. Kabala park (koos alleega)

23. Raikküla park (koos alleega)

24. Käru park

25. Loovre park

26. Loodna park

27. Maidla park

28. Sooniste park

29. Teenuste park

30. Haimre park

31. Kasti park

32. Konuvere park

33. Märjamaa park

34. Orgita park

35. Sõtke park

36. Pajaka park

37. Põlli park

38. Russalu park

39. Vaimõisa park

40. Valgu park

41. Velise park

42. Jädivere park

43. Päärdu park

44. Veski park (end. Tellisetehase park)

ALLEED

1. Atla allee

2. Pärnade allee

3. Tammede allee

PÕLISED PUUD

1. Juuru kastan

2. Juuru pärn

3. Juuru pooppuu

4. Rummu Jüri kuusk

5. Tuberiku vaher

6. Muru kadakas

7. Vaopere pappel

8. Vahastu tamm

9. Viirika saar

10. Viirika tamm

11. Keava kahar mänd

12. Mikumäe pärn

13. Ohekatku tamm

14. Sauaru mänd

15. Sauaru kask

16. Väljatoa-Sildreaugu kask

17. Iidaste pärn

18. Aleti tamm

19. Madise pärn

20. Tõnuma vaher

21. Tõnsa kadakas

22. Arumäe kuusk

23. Jaanimardi pärn

24. Kangru pärn

25. Kolimuse pärn

26. Lipumäe tamm

27. Matsu pärn

28. Siimu-Miku pärn

29. Tapupere arukask

30. Tagasaare kadakas

31. Tõnusaare tamm

32. Valtu tamm

33. Vanatoa tamm

34. Väljapere pärn

35. Värava pärn

36. Kalmu kadakas

37. Mailukse tamm

38. Mardi tamm

39. Ranga kadakas

40. Rekkaro pärn

41. Saariste tamm

42. Salasoo tamm

43. Serbia tamm

44. Seedermänd

45. Käru tamm

46. Kõrbja mänd

47. Mänd

48. Ilmandu-Sepa pärn

49. Naravere tamm

50. Veski saar

51. Lõhislehine kask

52. Priiuse tamm

PUUDESALUD JA PUUDEGRUPID

1. Valgemära kasesalu

2. Hernemäe kasesalu

3. Kaiu põlispuude grupp

4. Kuimetsa põlispuude grupp

5. Kamara männik

6. Lepiku pärnad

7. Bormestri põlispuude grupp

8. Keava puudegrupp

9. Kuningapalu

10. Räägu-Tõnise männik

11. Vesiveski pärnad

12. Angerja põlispuude grupp

13. Keldrimäe tammed

14. Kõnnu järve tammed (koos Kõnnu järvega)

15. Murekünka tammed

16. Nõmme kasesalu

17. Reinu kasesalu

18. Saueaugu kasesalu

19. Kädva põlispuude grupp

20. Tamsi kasesalu

21. Kädva Vareti kased

22. Haimre lehiste grupp koos alleega

23. Niidiaia tammik

24. Aru kasesalu

25. Jaaneri kasesalu

26. Jaaneri pärnad

27. Kalmu tammesalu

28. Kensapa põlispuude grupp

29. Kõnnu tammed

30. Mägimändide grupp

31. Põleniku pärnad

32. Silla tammed

33. Hiie-Sunda kasesalu

34. Kodila põlispuude grupp

35. Luha kääbusmänd

36. Luuka kasesalu

37. Mihkli-Andrese kasesalu

38. Mäsna arukased

39. Ohulepa põlispuude grupp

40. Purila tammed

41. Rebase tammik (koos Tori tammikuga)

42. Tammiku kased

43. Valtu põlispuude grupp koos alleega

44. Vargamäe tammed

45. Hiie tammik

46. Pipra põlispuude grupp

VILJAPUUD JA KAITSEKULTUURID

1. Miku metsõunapuu

2. Nõmme metsõunapuu

3. Kensapa metsõunapuud

4. Lehiste katsekultuur

5. Oru metsõunapuu

RÄNDRAHNUD

1. Männiku suurkivi

2. Hageri hiiekivi (verekivi)

3. Tamme suurkivi

4. Ussi põllu suurkivi

5. Alu suurkivi

6. Nõmmekivi

7. Rapla orjakivi

8. Rebase kivi

9. Tõrma suurkivi

10. Kükita suurkivi

KOHALIKU TÄHTSUEGA VEEKOGUD

1. Alu tiigid

2. Imsi järv (legendiga)

3. Jalasejärv (Sõbesoo)

4. Järlepa järv

5. Kõnnu järv

6. Loosalu järv

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

H. Littover,

L i s a nr. 2

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee

18. augusti 1964. a. otsuse nr. 92

juurde.

RIIKLIKU KAITSE ALL OLEVAD VABARIIKLIKU TÄHT-

SUSEGA LOODUSKAITSEOBJEKTID

MAASTIKU uKSIKELEMENDID

1. Pae karstiala

2. Kuimetsa urked

PARGID

1. Kehtna park

2. Vigala park koos Hirvepargi ja lehisealleega

RÄNDRAHNUD

1. Varbola ohvrikivi

2. Vahastu suurkivi

3. Eestimaa kivide kuningas

4. Rapla rahn (Kalevipoja luisk)

PÕLISPUUD

1. Juuru saar

2. Juuru tammed (2 tükki)

3. Hall lepp

4. Luige tamm (koos rändrahnuga)

5. Lelle pärn

6. Kädva jalakas

7. Jaanusmäe tamm

8. Kabala tamm

9. Ellu tamm

10. Nurtu pärn

11. Tamm

12. Tamm

H. Littover

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

ÕIEND

Lk. 23 on välja jäänud vabariikliku tähtsusega riikliku kaitse all olevad looduskaitseobjektid

13. Tammed

14. Mänd

15. Pärn

16. Pärn

LKR: 04.12.1997 08:04:52