Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1981.02.24 ENSV Harju rajooni RSN TK otsus nr 21. Abinõud looduskaitse objektide hooldamiseks ja kaitseks Väljad: peida ,kuva
RekvisiitENSV Harju raj. RSN TK otsus 24.02.1981. nr 21
PealkiriENSV Harju rajooni RSN TK otsus nr 21.
Abinõud looduskaitse objektide hooldamiseks ja kaitseks
Vastu võetud24.02.1981
Sisu

EESTI NSV

HARJU RAJOONI RAHVASAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

O T S U S

24.02.81. a. nr. 21

Tallinn

Keskkonnakaitseks tehtud tööst

X viisaastakul ja abinõude

plaanist 1981. - 1985. a.

Harju rajoonis X viisaastakul on ära tehtud märkimist vääriv töö keskkonna kaitsel.

Majandites, asutustes ja ettevõtetes kavandatud keskkonnakitse abinõude 1976. - 1980. a. plaanid on enamikel juhtudel rahuldavalt täidetud. Tõsiselt on suhtutud keskkonnakaitse plaanitud ürituste täitmisse Ranna, Haiba, Ääsmäe, Kostivere sovhoosis, Kuusalu, Loksa ja "Rahva Võit" kolhoosis, S.M.Kirovi nim. näidiskalurikolhoosis, Kurtna Linnukasvatuse Katsejaamas, Kuusalu Remonditehases, Harju Kolhoosiehituskoondises, Ehitus- ja Montaaþivalitsuses, Teedeehitus- ja Remondivalitsuses nr.2 ning teistes majandites ja ettevõtetes.

1976. - 1980. a. on ekspluatatsioon võetud mitmed suuremad kanalisatsioonirajatised ja heitvete puhastusseadmed, nendest Kehra Tselluloosi- ja Paberitehases, Keila linnas, Kuusalu, Raasiku, Lagedi ja Aruküla asulates, Riisipere, Kungla, Ravila, Kahala, Kostivere, Saida, Haiba, Habaja ja Ääsmäe sovhoosis, Raku sovhoosi Karjaküla osakonnas, Loksa, Koidula ja "Rahva Võidu" kolhoosis, Nelijärve Turismibaasis ja mujal. On rekonstrueeritud ja laiendatud mitmed varem ehitatud puhastusseadmed ning tõstetud nende töökindlust ja efektiivsust. Käesoleval ajal puhastatakse bioloogiliselt kõikide majandite keskasulate ja enamike maa-asulate heitveed.

Kokku on rajoonis ehitatud 107 puhastusseadet, millest 39 ehitati või rekonstrueeriti X viisaastakul (koguvõimsusega 38 tuhat m3/ööpäevas).

1980. a. võeti Ekspluatatsiooni Haabneeme-Pirita ja Saku-Laagri-Tallinna kanalisatsioonikollektorid, mis võimaldab nendes piirkondades heitveed suunata Tallinna kanalisatsioonisüsteemi. Selle tulemusena likvideerub Vääna jõe ja Haabneeme supelranna reostumine.

uhe etapina Harku järve reostamine vältimisel võeti kasutusele heitvete kollektor Ranna sovhoosi tapatsehhist Õismäe kanalisatsioonisüsteemi.

Rakendatud abinõude tulemusena Keila, Vääna ja Valgejõe vee kvaliteedi näitajad on paranenud ja vastavad sanitaareeskirjade nõuetele. Märgatavalt on paranenud Jägala jõe sanitaarne olukord.

Pinnase ja põhjavete kaitseks naftaproduktidega reostumise eest ehitati uued või rekonstrueeriti mitmed keskkonnakaitse nõuetele mittevastavad katlamajade vedelkütuse hoidlad (Raasiku Katse - Remonditehas, Tallinna Piimatoodete Kombinaadi Kose ja Raasiku tsehh, Autotranspordibaas nr. 14 jne). Haapsalu TREV Riisipere asfaltbetoonitehase ja TREV nr. 2 Lagedi asfaltbetoonitehases likvideeriti mitmed põhjavete reostusobjektid.

Rakendatud abinõude tulemusena rajoonis keskkonna saastumine on stabiliseerunud ning järk-järgult väheneb.

Rajoonis on laienenud keskkonnakaitse-alane organisatsiooniline töö. Alates 1979. a. korraldatakse majandite, asutuste ja ettevõtete vahel keskkonnakaitse alal sotsialistlik võistlus. 1979. a. tulemuste eest sotsialistliku võistluse võitjaks tunnistati kolhoos "Rahva Võit", Kuusalu Remonditehas ja Tallinna Piimatoodete Kombinaadi Kose tsehh, 1980. a. - S.M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoos, Raasiku Katse-Remonditehas ja Tootmiskondise "Tootsi" Ellamaa jaoskond.

Majandites on passitatud kõik keskkonna võimalikud reostusallikad. Kõikides majandites, asutustes ja ettevõtetes on kavandatud keskkonnakaitse abinõude 1981. - 1985. a. plaanid.

On laienenud kohalike nõukoguse osavõtt keskkonnakaitse küsimuste arutamisel.

Igal aastal korraldatakse heakorra- ja looduskaitsekuu ning looduskaitseobjektide ülevaatus. Heitvete puhastusseadmete tehnilise olukorra ja ekspluateerimise reþiimi iga-aastased ülevaatused tõendavad, et puhastusseadmete hooldamise järjekindlalt paraneb.

Rajoonis on märgatavalt paranenud looduskaitseobjektide olukord. Eeskujulikult on korrastatud Kostivere, Maardu, Haiba, Kiiu, Kose-Uuemõisa, Viimsi, Saku ja Keila-Joa pargid.

Järjekindla metsamajandusliku tegevuse tagajärjel rajooni metsasus suurenes 3 %. On täidetud ja ületatud keskkonnakaitse põhiliste abinõude plaanis ettenähtud 8000 ha metsakultuuride rajamine Tallinna haljasvööndis.

Vabariigi keskkonnakaitse-alases sotsialistlikus võistluses omistati rajoonile 1978. a. V ja 1979. a. II koht.

Mitte kõik keskkonna kaitseks plaanitu ei saanud teoks X viisaastakul. Nii ei ehitatud puhastusseadmeid Paunküla Invaliidide Kodule. Raasiku alevikus laiendati puhastusseadmeid, kuid nende ja kanalisatsioonirajatiste ebarahuldava tehnilise hooldamise tõttu ja ametkondlikest barjääridest tulenevalt vabriku "Tekstiil" ja Tallinna Piimatoodete Kombinaadi Raasiku tsehhide heitveed intensiivselt reostavad Jõelähtme jõge. Loksal, Arukülas ja Kosel ei teostatud plaanitud töid elamute ja ühiskondlike hoonete ühendamisel asula kanalisatsioonisüsteemi ja puhastusseadmetega. Ravila sovhoosis ja J. Lauristini nim. kolhoosis ei täidetud mitmeid Pirita jõe kaitseks plaanitud üritusi. Valka Invaliidide Kodus ja Kose Vabariiklikus Kopsutuberkuloosi Sanatooriumis puhastusseadmed ei rahulda veekoguse kaitse sanitaarnõudeid. Endiselt töötab Harju TREV Kose-Risti bituumenibaas, mis ei vasta keskkonnakaitse nõuetele.

Vasalemma, Ravila ja Saida sovhoosis, J. Lauristini nim. kolhoosis keskkonnakaitse olukord märkimist väärivalt ei paranenud.

Ranna ja A. Sommerlingi nim. sovhoosis ei korrastatud vastavalt Kumna ja Kurna parke.

Harju Rajooni RSN Täitevkomitee o t s u s t a b:

1. Märkida rajooni täitevkomitee 24.06.76. a. otsuse "Väliskeskkonna kaitseks tehtud tööst IX viisaastakul ja abinõude plaanist aastateks 1976-1980" rahuldavat täitmist ning rajoonis keskkonnakaitse olukorra olulist paranemist.

2. Kinnitada rajooni keskkonnakaitse abinõude 1981. - 1985. a. plaanid, vastavalt lisadele nr. 1-11. Teha ülesandeks ametkondadele, majanditele, asutustele ja ettevõtetele kindlustada plaanitud ürituste tähtajaline täitmine.

3. Teha ülesandeks Kehra Tselluloosi- ja Paberitehasele korraldada rajooni majanditelt, asutustelt ja ettevõtetelt mittepõlevate naftaproduktide ja nendega saastunud pinnase vastuvõtmine ja mahamatmine, vastavalt lisas nr. 2 märgitud tingimustele.

4. Linna-, alevi- ja külanõukogudel koos piirkonna majandite, asutuste ja ettevõtetega sihikindlalt planeerida ja organiseerida keskkonnakaitse-alast tööd ning laialdasemalt korraldada loodust ja keskkonda kaitsvat propagandat elanikkonna hulgas.

5. Teha ülesandeks rajooni keskkonnakaitse komisjonile (E. Meensalu):

5.1. laiendada rajooni täitevkomitee haridus-, kultuuriosakonna, ametkondade ja looduskaitse seltsi organite kaudu loodus ja keskkonnakaitse propagandat elanikkonna hulgas;

5.2. arendada majandites, asutustes ja ettevõtetes keskkonnakaitse-alast sotsialistliku võistlust, vastavalt EKP Harju Rajoonikomitee ja Harju Rajooni RSN Täitevkomitee poolt kehtestatud tingimustele;

5.3. komisjoni organiseeriva ja järjekindla tegevuse kaudu tagada keskkonnakaitseks vajalike meetmete ellurakendamine ning puuduste tellimisel nõuda vastavalt ametkonnalt nende kiiret kõrvaldamist.

6. Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna rajooni keskkonnakaitse komisjonile (E. Meensalu). Otsuse täitmise käigust informeerida täitevkomiteed iga aasta I kvartalis.

7. Teha ettepanek rajooninõukogu alatisele kommunaalmajanduse komisjonile (H. Belials) ja rahvakontrolli komiteele (T. Luks) osutada kaasabi käesoleva otsuse täitmise kontrollimisel.

8. Lugeda Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 24.06.76. a. otsus nr. 166 "Väliskeskkonna kaitseks tehtud tööst IX viisaastakul ja abinõude plaanist aastateks 1976-1980" põhiliselt täidetuks ja võtta maha täitmise kontroolist, kuna lahendamata probleemide täitmine on ettenähtud käesoleva otsusega.

Esimees E. Luik

Sekretär T.Hallik

Lisa nr. 4

Harju Rajooni RSN Täitevkomitee

24.02.81. a. otsusele nr. 21

Harju rajooni looduskaitsealused pargid

1. Alavere park

2. Haiba park

3. Harmi park

4. Kiiu park

5. Kiviloo park

6. Kernu park

7. Kodasoo park

8. Kolga park

9. Kose-Uuemõisa park

10. Kostivere park

11. Kumna park

12. Külma park

13. Laitse park

14. Maardu park

15. Munalaskme park

16. Muraste park

17. Ohtu park

18. Paunküla park

19. Pikva park

20. Triigi park

21. K. Türnpuu park

22. Vasalemma park

23. Vihterpalu park

24. Viimsi park

25. Viti park

26. Vääna park

27. Rannamõisa park

Sekretär T. Hallik

Lisa nr. 5

Harju Rajooni RSN Täitevkomitee

24.02.81. a. otsusele nr. 21

Harju rajooni looduskaitsealused põlispuud ja randrahnud

Põlispuud

1. Sanglepad - Harku k/n

2. Sanglepp - Jõelähtme k/n

3. Ruu tammed (tk.)

4. Tammed (4 tk.) - Jõelähtme k/n

5. Hobukastan - Jõelähtme k/n

6. Kastan ja vaher - Keila k/n

7. Uuemõisa kadakas

8. Tammed - Keila k/n

9. Loigu keerdkadakas

10. Tammed - Klooga k/n

11. Mänd - Kose k/n

12. Ussikuusk - Kose k/n

13. Pärnad (2 tk.) - Kuivajõe k/n

14. Tamm - Kuivajõe k/n

15. Pärnad - Kuivajõe k/n

16. Põlispuud - Kuusalu k/n

17. Männid - Kuusalu k/n

18. Pihlakas - Kuusalu k/n

19. Mänd - Kuusalu k/n

20. Kovdejooni tamm

21. Uuvi kadakas

22. Pärnad (3 tk.) - Kuusalu k/n

23. Haavamäe kadakad

24. Tamm - Kuusalu k/n

25. Tammed - Kuusalu k/n

26. Pulga tamm

27. Saare tamm

28. Kadakad (5 tk.) - Loksa k/n

29. Mohni mänd

30. Suurekõrve kadakad

31. Vihasoo jalakas

32. Männid - Loksa k/n

33. Ojasoo lehis

34. Ojasoo männid

35. Tammed (8 tk.) - Nissi k/n

36. Pärn - Raasiku k/n

37. "Mäe Niin"

38. Vaskjala tamm

Rändrahnud

1. Rändrahn - Anija k/n

2. Augu suurkivi

3. Nirgu rahn

4. Rändrahnud - Kose k/n

5. ulejõe rändrahn

6. Nelja kuninga kivi

7. Kalevi kivi

8. Äksi rahn

9. Majakivi

10. Kuhjakivi

11. Launiidukivi

12. Juminda neem kivikülviga

13. Purekari neem kivikülviga

14. Suur rändrahn - Nissi k/n

Sekretär T. Hallik

Lisa nr. 6

Harju Rajooni RSN Täitevkomitee

24.02.81. a. otsusele nr. 21

Harju rajooni looduskaitsealuste maastikuühendid, viljapuuajad ja kaitsekultuurid

1. Gabrieli poolsaar

2. Tuha dendraarium

3. Tilgu koopad kivikülviga

4. Valinu tammik

5. Jägala juga

6. Kostivere karstiala

7. ulgase paekallas kaevanduskäikudega

8. Kuivajõe säng kaskede puiesteega

9. Kata karstiala

10. Siniallikad

11. Oru tammik

12. Krei allikad

13. Hiiemets

14. Võnsi männik

15. Tsitre kallas

16. Pärlijõe org

17. Pärispea männik

18. Valgejõe org

19. Pärna ja Lehise pst.

20. Põlispuude rühm - Raasiku k/n

21. Saue tammik

22. Lehmja tammik

23. Prangli kaitsemets

24. Viimsi koobas allikatega

25. Kose allikad

26. Tomingmäe allikad

Sekretär T. Hallik

Lisa nr. 7

Harju Rajooni RSN Täitevkomitee

24.02.81. a. otsusele nr. 21

Riikliku kaitse alla kuuluvad Harju rajoonis asuvad vabariikliku tähtsusega objektid

I Maastiku üksikelemendid

1. Joaveski jõe astang

2. Jägala juga

3. Kostivere karstiala

4. Keila juga

5. Treppoja

6. Rannamõisa pank

II Viljapuud ja viljapuuaiad, kaitsekultuurid

1. J. Raeda selektsioonaed

2. Mägimänni kaitsekultuur

III Pargid

1. Anija park

2. Ravila park

3. Saku park

4. Tuhala park

5. Keila-Joa park

6. Riisipere lastekodu park

IV Rändrahnud

1. Naissaare hiidrahn

2. Kabelikivi

3. Rohuneeme rahn

4. Hiidrahn - Raasiku k/n

5. Roosi kivi

6. Kuke-Miku kivid

7. Laulumäe kivi

8. Ellandvahe kivi

9. Sorrukivi

10. Tiiru kivi e. Painuva Suurkivi

11. Jaani-Toome Suurkivi

12. Karu suurkivi

13. Mardimiku kivi

14. Pärispea rändrahn

15. Odakivi

16. Purekari neeme rändrahn

17. Joomakivi

18. Suur rändrahn

19. Painuva kivi

20. Turbaneeme kivid

21. Must kivi

22. Kiviheinamaa Kärba kivi

23. Kupu kivi

24. Augu suurkivi

25. Jaanukse kivi

26. Kullakannu kivi

27. Pikametsa suurkivi

28. Luuba kivi

29. Hirvli suurkivi

30. Suur-Maluse saare rändrahn

31. Nõiakivi

32. Ukukivi

33. Väike Pakri saare rändrahn

34. Suur-Pakri saare rändrahn

35. Leetse suured rahnud

36. Põllküla rändrahn

37. Suurkivi - Padise k/n

38. Uuesoo e. Rebase kivi

39. Taaru hiidrahn

V Muud

1. Kuusk - Viimsi k/n

2. Männid ca 3 ha-lt - Kuusalu k/n

3. Männid (5 tk.) - Kuusalu k/n

4. Tamm - Kuusalu k/n

5. Tammed (2 tk.) - Kuusalu k/n

6. Tamm - Viimsi k/n

7. Kadakas - Loksa k/n

8. Haab - Loksa k/n

9. Kadakad (5 tk.) - Kuusalu k/n

10. Vaher - Kuusalu k/n

11. Kuusk - Anija k/n

12. Kadakas - Anija k/n

13. Kadakas - Vasalemma k/n

14. Kadakas - Nissi k/n

15. Tamm - Keila k/n

16. Jalakas - Kooga k/n

17. Tamm - Harku k/n

18. Tamm - Harku k/n

Sekretär T. Hallik

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1981.02.24_nr21_Hrj_RSN (pdf, 0.9 MB)