Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1935.04.26 Riigivanema dekreet 26. aprill 1935 Riigiparkide valitsemise seadusVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud26.04.1935
RekvisiitRT 1935, 39, 366
PealkiriRiigivanema dekreet 26. aprill 1935
Riigiparkide valitsemise seadus
Sisu 366

366. Riigiparkide valitsemise seadus.

Antud Riigivanema poolt dekreedina 26. aprillil 1935.

 

I.

 

§ 1. Riigile kuuluvate Kadrioru pargi, Keila-Joa pargi ning Orro pargi maa-alad antakse Vabariigi Valitsuse poolt määratud piires ühes neil maaaladel asuvate hoonete ja päraldistega rilgiparkide valitsuse valitsemisele ja korraldamisele.

 

Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt võib toimuda käesoleva seaduse alusel ka muude riigi päralt olevate parkide ja seal asuvate hoonete ja päraldiste valitsemine ja korraldamine.

 

Vabariigi Valitsuse otsusega võidakse riigiparkide valitsusele panna ka riigile mittekuuluvate tervishoiu-kaitse alla võetud üksikute suvitus- ja ravitsuskohtade üldine järelevalve ja korraldus. Neil juhtudel on riigiparkide valitsuse korraldused kohustuslikud nii riigi- kui ka omavalitsusasutistele, kelle korralduses on need suvitus- ja ravitsuskohad.

 

§ 2. Riigisekretäril on õigus kokkuleppel vastava ministriga panna riigiparkide järelevalve, välja arvatud § 1 esimeses lõikes tähendatud pargid, samuti riigiparkide valitsuse järelevalvele kuuluvate muude suvitus- ja ravitsuskohtade järelevalve vastavate ministeeriumide koosseisu kuuluvatele riigiteeniijatele.

 

§ 3. Paragrahv 1 esimeses 1õikes tähendatud kinnisvarade valitsemine ja korrashoid, samuti § 1 teise lõike korras Vabariigi Valitsuse otsusega riigiparkide valitsuse valitsemisele ja korrashoiule antud kinnisvarade valitsemine ja korrashoid toimub erieelarve alusel.

 

Erieelarvega kaetakse ka kulud, mis seoses riigiparkide valitsuse järelevalvele ja korraldamise1e antud riigiparkide kui ka suvitus- ja ravitsuskohtade järelevalve ja korraldamisega.

 

§ 4. Riigiparkide valitsus a1lub Riigisekretärile. Riigiparkide valitsuse tegevust juhib direktor, kelle nimetab ametisse Riigivanem.

 

§ 5. Riigiparkide valitsemise alal üldiste küsimuste lahendamiseks moodustatakse nõukogu.

 

Riigiparkide nõukogu võimkonda kuulub eriti:

 

1) tegevuskava, eelarvete ja aruannete heakskiitmine

 

2) riigiparkide alal teenistuses seisvate vabateenijate koosseisude ja tasumäärade kinnitamine.

 

§ 6. Riigiparkide nõukogu esimeheks on Riigisekretär. Nõukogu koosseisu kuuluvad: riigiparkide valitsuse direktor, Teedeministeeriumi avalikkude tööde osakonna direktor, Põ1lutööministeeriumi riigimaade ja metsade valitsuse direktor, üks Tallinna linnavalitsuse 1iige Ta1linna 1innapea määramisel, üks professor-taimeteadlane Tartu üIikooli rektori määramisel ja Riigivanema vanem käsutusohvitser.

 

Riigisekretär võib kutsuda nõukogu töödest nõuandva häälega osa võtma asjatundjaid.

 

Nõukogu liiikmetele ja nõukogu töödest osa võtma kutsutud isikutele võib maksta tasu Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt.

 

§ 7. Riigiparkide valitsemise alal on Riigisekretäri õigused ja kohused võrdsed ministri õigustele ja kohustele.

 

Riigiparkide direktori õigused ja kohused võrduvad ministeeriumide valitsuste ja osakondade direktori õigustega ja kohustega.

 

Riigiparkide direktori juures teotseb jooksvate tööde juhtimisel komisjon direktori eesistumisel, koosseisus: Riigivanema vanem käsutusohvitser ja üks insener Teedeministeeriumi ava1ikkude tööde osakonna direktori määramisel.

 

§ 8. Vabariigi Valitsus otsustab riigiparkide valitsemise alal küsimused, mis ületavad Riigisekretäri võimkonna.

 

Riigivanem kinnitab Vabariigi Valitsuse poolt 1äbi vaadatud riigiparkide valitsuse eelarve ja aruanded.

 

§ 9. Riigiparkide alal teenistuses seisvad isikud jagunevad. ametnikeks ja vabateenijaiks, ning neil on köik riigiteenijate õigused ja kohused, samuti õigus saada teenistusvanuse tasu ühesugustel alustel riigiteenijatega.

 

Ametnikkude koosseisud ja palgad määrab Vabariigi Valitsus.

 

§ 10. Riigiparkide alal teenistuses seisvate isikute ametisse nimetamine ja vallandamine toimub Riigisekretäri poo1t riigiparkide direktori ettepaneku1 niivõrd, kui see ülesanne pole pandud Riigisekretäri poolt teistele isikutele.

 

§ 11. Riigiparkide valitsemise kulud kaetakse:

 

1) riigi parkide maa-aladel asuvate ja neist maa-aladest eraldatud kruntrendi ja rendikruntide eest riigil saadaolevatest obroki- ja rendimaksudest;

 

2) neil maa-aladel asuvate riigihoonete üürimaksudest;

 

3) sissetulekutest kasvumajade, puukoolide, puuvilja- ja 1illeaedade ärilisest kasutamisest;

 

4) muudest parkide maa-alade, hoonete ja päraldiste kasutamise sissetulekutest;

 

5) riigi ee1arve korras määratud summadest.

 

§ 12. Riigiparkide valitsemise eelarve-aasta algab 1. apri11i1 ja lõpeb

 

järgmise ka1endriaasta 31. märtsil.

 

§ 13. Eelarve-aasta kohta koostatud tulude-kulude aruande Riigisekretär saadab ühes tõendavate dokumentidega Riigikontro1örile seisukoha võtmiseks. Riigikontrolör teatab oma seisukohad hiljemalt kahe kuu jooksu1.

 

II.

 

Käesolev seadus hakkab maksma avaldamisega. Tema maksmahakkamisega kaotab maksvuse Kadrioru valitsemise seadus (RT 55 - 1934).

 

Tallinnas, 26. april1il 1935.

 

K. Päts

Peaminister

Riigivanema ülesannetes.

 

K. Eenpalu

Peaministri asetäitja.

 

 

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1935_26apr_nr39_art366 (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKeila-Joa mõisa park (KLO1200572)
Kadrioru park (KLO1200218)