Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1972.03.29 Põlva raj. TSN TK otsus 29.03.1972 nr.29 Looduse kaitsest Põlva rajoonisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud29.03.1972
RekvisiitPõlva rajooni TSN Täitevkomitee 29.03.1972. a otsus nr 29
PealkiriPõlva raj. TSN TK otsus 29.03.1972 nr.29
Looduse kaitsest Põlva rajoonis

Sisu

Põlva rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

OTSUS

nr. 29

29. märtsil 1972

Looduse kaitsest Põlva rajoonis.

Rajooni loodusvarade ratsionaalse ning heaperemeheliku kasutamise kindlustamiseks, samuti kultuurilisel ja esteetilisel

eesmärgil rajooni looduse ilu ja omapära säilitamisel on oluline koht looduskaitsel. Arvesse võttes rea looduslikult

kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamist ja

kooskõlas Eesti NSV ulemnõukogu Presiidiumi seadusega 7. juunist 1957. a. "Eesti NSV Looduse kaitsest", Eest NSV

Ministrite Nõukogu määrusega nr. 242, 11. juulist 1957. a. "Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s"

ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr. 9 12. jaanuarist 1983. a. "Looduskaitse tugevdamise abinõude

kohta", Põlva Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee otsustab:

1. Kinnitada kohalikku tähtsust omavate looduskaitse alla võetud objektide nimekiri vastavalt lisale nr. 1.

2. Kinnitada vabariiklikku tähtsust omavate looduskaitse alla võetud objektide nimekiri vastavalt lisale nr. 2.

3. 3. kinnitada looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega looduse üksikobjektide kaitse

korraldamise eeskirjad vastavalt lisale nr. 3.

4. Kohustada kolhooside, sovhooside, asutuste ja ettevõtete juhtkondi, kelle maavalduse piires asuvad riikliku kaitse

alla võetud objektid:

a) määrama igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

b) puistud, pargid, puiesteed ja maastikulised objektid hoida korras ja puhastada kuivanud puudest, okstest ja prahist

igal kevadel hiljemalt 15. maiks, parkides läbi viima niitmise 20. juuniks;

c) planeerima igal aastal eelarvetes vajalikud vahendid puistute, parkide, puiesteede ning teiste looduskaitse alla

võetud objektide hooldamiseks;

5. Massiürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud kaitsealade, maastiku üksikelementide ja parkide piires tuleb

kooskõlastada rajooni looduskaitsekomisjoniga. urituste korraldajatel tuleb ürituste läbiviimise käigus rikutud või

prahistatud kohad korrastada kolme päeva jooksul pärast ürituste toimumist.

6. Keelata maavaldajatel uute karjääride avamine ilma mäeeralduseta, teistel asutustel ja ettevõtetel maa- ja

mäeeraldus tuleb kooskõlastada rajooni looduskaitsekomisjoniga. Mäeeraldusega tuleb ette näha ka vajalikud

vahendid karjääride hilisemaks tasandamiseks ning rekultiveerimiseks.

7. Kõikide tööde projekteerimine või teostamine mis on vastuolus käesoleva otsusega, mis on seotud kaitse all

olevate alade või üksikobjektide rikkumise või hävitamisega ning looduslikult kaunite kohtade ilme muutmisega, uute

maantee-, side-, ja elektritrasside rajamine, melioratsioonitööd, puhkeehitiste püstitamine looduslikult kaunitesse

kohtadesse, veekogude veetaseme muutmine, igasuguste hoonete püstitamine kaitsealadele ja kaitse alla võetud

objektidele, tootmishoonete püstitamine kuni 200 m kaugusele üldkasutatavatest teedest, metsa lageraie looduskaitse

alla võetus linnu- ja loomaliikide asustus ja pesitsemispaikades jne. tuleb eelnevalt kooskõlastada rajooni

looduskaitsekomisjoniga.

8. Kohustada kolhooside, sovhooside, asutuste ja ettevõtete juhtkondi hoidma vedelkütuse ning vedelväetiste hoidlad

sellises asukohas ning korras, mis välistab ka võimalike avariide korral veekogude ja pinnase saastumise. Uute

rajatavate vedelkütuse ja vedelväetiste hoidlate asukohad kooskõlastada eelnevalt rajooni looduskaitsekomisjonis.

9. Koondis Eesti Põllumajandustehnika Põlva rajoonikoondisel mitte eraldada vedelkütuseid ning vedelväetisi

kolhoosidele, sovhoosidele ja ettevõtetele, kus ei ole korraldatud nende nõuetekohast hoidmist.

10. Asutuste, ettevõtete ning organisatsioonide juhatajaid ja nende asetäitjaid , kes on süüdi veekogude reostamises

võib ilma jätta kvartali- ja aastapreemiast või neid vähendada. (alus: ENSV MN määrus nr. 466, 4. nov. 1966.a.).

11. Ametiisikuid ja kodanikke, kes on süüdi looduskaitse eeskirjade rikkumises, kaitse all olevate looduslike objektide

rikkumises või hävitamises, karistatakse administratiivkorras rahatrahviga järgmises ulatuses:

ametiisikuid kuni 50.-, kodanikke kuni 10.- (alus: ENSV MN määrus nr. 9 12. jaan. 1963.).

12. Kohustada sutuste ja ettevõtete juhte määrama ekskursioonide- ja väljasõitude eest vastutava isiku, kes peab

tagama programmi täitmise ja vajaliku korra, samuti looduskaitse eeskirjadest kinnipidamise. Puhke- ja

looduskaitsealadel toimepandud korrarikkumised võrdsustatakse korrarikkumistega avalikes kohtades. (alus: ENSV

MN ja ENSV AuN 4. aug. 1970. a. määrus nr 355)

13. Looduskaitse objektide ning looduskaitsealaste eeskirjade rikkumise juhtudest tuleb teatada viivitamatult

rajooni looduskaitse komisjonile või metsamajandile, võimaluse korral samaaegselt rakendada abinõud kahjustuse

leviku piiramiseks.

14. Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna rajooni looduskaitse komisjonile, küla ja alevi TSNT-le, Räpina ja

Elva metsamajanditele ning Põlva Jahindusklubile.

15. Lugeda kehtetuks Põlva raj. TSNT otsus nr 35 22. aprillist 1964. a.

16. Avaldada otsus kohalikus ajalehes "Koit".

Põlva raj. TSNT

esimees

/I.Prikk/

Põlva raj. TSNT

sekretär

/H. Post/

Lisa nr 1

Põlva raj. TSNT otsuse nr. 29

29. märtsist 1972. a. juurde.

Kohalikku tähtsust omavad looduskaitseobjektid Põlva rajoonis.

Maastikulised objektid:

1. Intsikurmu lagendik ja mets Põlva lähedal.

Pargid:

1. Ahja park ja tiigid

2. Erastvere park ja järv

3. Tilsi park ja järv

4. Lahe park ja puiestee-äärne tellisaed

5. Peri park

6. Valgjärve park ja järv

7. Kiidjärve park ja järv

8. Vastse-Kuuste park ja Tuulemägi

9. Rasina pargi alleed

10. Krüüdneri park

Põlised puud:

1. Mänd

2. Mänd

3. Mänd

4. Kuusk

5. Pärn

6. Kuusk

7. Kadakas

8. Mänd

9. Kolm tamme

10. Kaks künnapuud

11. Amuuri korgipuu

12. Männid 2

13. Kuusk

14. Pärn

15. Tamm

16. Kadakas

17. Kask

18. Mänd

19. Tamm

20. Tamm

21. Mänd

22. Männi allee

23. Remmelgas

24. Remmelgas

Rändrahnud:

1. Rändrahn

2. Rändrahn

Põlva raj. TSNT

sekretär

/H. Post/

Lisad 2: Vabariikliku tähtsusega looduskaitseobjektid Põlva rajoonis ja

3: Looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega parkide kaitse korraldamise eeskirjad; Looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega geoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad; Looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega botaaniliste üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad; Looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega zooloogiliste üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad, on paberil.

LKR: 06.06.1997 12:10:25

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1972.03.29_nr29_Polvarj_TSN (pdf, 1,6 MB)