Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1964.06.05 Valga raj. TSN TK otsus nr.67 Looduse kaitsest Valga rajoonisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud05.06.1964
RekvisiitValga rajooni TSN täitevkomitee 05.06.1964. a otsus nr 67
PealkiriValga raj. TSN TK otsus nr.67
Looduse kaitsest Valga rajoonis
Sisu

EESTI NSV

VALGA RAJOONI TÖÖRAHVA SAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

o t s u s nr. 67

Looduse kaitsest Valga rajoonis.

Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide

säilitamiseks koosk las Eesti NSV 7.juuni 1957.a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" ning Eesti NSV

ulemnõukogu Presiidiumi otsusega 28.juulist 1962.a. Valga Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b :

1. Võtta riikliku looduskaitse alla kohalikku tähtsust omavad objektid vastavalt lisale nr. 1.

2. Avaladada otsuse lisana nr. 2 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektide nimekiri.

3. Avaldada otsese lisana nr. 3 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega looduse üksik-

objektide kaitse korraldamise eeskirjad, mis on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja

Looduskaitse Peavalituse juhataja käskkirjaga nr. 80 29.aprillist 1963.a.

4. Kohustada kolhooside juhatusi ning sovhooside, asutuste ja etevõtete juhatajaid (direktoreid), kelle maavalduse

piires asuvad riikliku kaitse alla võetud objektid:

a) määrama igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

b) puistud, pargid, puiesteed ja maastikulised objektid hoidma korras ja puhastama kuivanud puudest, okstest

ja prahist igal kevadel hiljemalt 1.maiks.

5. Massürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide ja parkide piires tuleb

kooskõlastada rajooni TSN Täitevkomitee looduskaitse komisjoniga.

urituste korraldajatel tuleb ürituste läbiviimise käigus rikutud ja prahistatud kohad korrastada kolme päeva

jooksul pärast prituste toimumist.

6. Looduskaitse objektide ning looduskaitsealaste eeskirjade rikkumise juhtudest informeerida viivitamatult rajooni

TSN Täitevkomitee looduskaitsekomisjoni.

7. Teha teatavaks, et Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse nr.9 12.jaanuarist 1963.a. punkt nr.8 kohaselt

karistatakse ametiisikuid ja kodanikke, kes on suudi looduskaitse eeskirjade rikkumises või hävitamises, administra-

tiivkorras rahatrahviga järgmises ulatuses: ametiisikuid kuni 50 rublaga, kodanikke kuni 10 rublaga.

8. Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna rajooni TSN Täitevkomitee esimehe asetäitjale (sm. Badaljan)

ja looduskaitse komisjonile (esimees sm. Kokk).

9. Käesolev otsus koos lisadega avaldada ajalehes "Kommunist".

Valga Rajooni TSN Täitevkomitee

esimees : /K.Rogenbaum/

Valga Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär: /S.Jurtsenko/

Lisa nr. 1

Valga rajooni TSN Täitevkomitee

otsuse nr. 67. 5.juunist juurde

Riikliku looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsuesega objektide loetelu

A. Maastiku üksikelemendid

1. Jaanimägi

2. Koopamägi

3. Ebumägi

4. Pikkärv koos seda ümbritseva metsaga

200 meetri ulatuses järve kaldailt

5. Anumägi

6. Prigendimägi

7. Linnusemägi

8. Niklusemägi

9. Harakamägi ja Kitsemägi

10. Valgemägi

11. Valgejärv koos teda ümbritseva metsaga 300 m kauguselt järve kaldaist

12. Tikste org Tiskte järvega

13. Harga maahaigla juures kasvavad põlised puud koos ümbritseva metsaga, mille piir kulgeb Valga-Võru maantee

ja Valga-Ape raudtee ristumiskohast kuni Kalli ojani, piki Kalli oja kuni endise Vana-Antsu taluni ja siit edasi paraleelselt

Võru Maanteega kuni Valga-Ape raudteega ristumiseni

14. Lustimägi

15. Päidla järvestik (Kõver järv, Annijärv, Räbijärv, Kalmejärv, Mõisajärv, Mõntsukajärv ja nende vahele jäävad alad

-Kalmenägi ja Põrgulaas)

16. Nõuni järved

B. Pargid, puiesteed, puudegrupid ja puistud

1. Sangaste asulas kasvavad puud

2. Restu 8-klassilise kooli park

3. Keeni 8-klassilise kooli park

4. Männipuistu Keeni raudteejaama vastas

5. Laatre park

6. Iigaste park

6. Sooru park koos puiesteega

7. Paju park

8. Endise Unikula koolimaja aed (koos allika ning aias kasvavate puude ja põõsastega) kirjanik Friedrich Kuhlbarsi

sünnikohas ning kaks mändi koolimaja juurde viiva tee ääres

10. Kuigatsi 8-klassilise kooli park

11. Puka park koos puiesteedega

12. Kaasiku Puka Keskkooli juures

13. Puistu Komsi pere ümbruses, Otepää maantee ääres

14. Karula park

15. Lüllemäel kasvavad põlised puud koos Kullamäe puistuga

16. Kaagjärve park koos puiesteedega

17. Kasemäe kaasik ja iluaed koos pihlakale poogitud pirniga

18. Koikküla park koos puiesteedega

19. Lüllemäe-Koobassaare teelt endisesse Mägiste tallu viiv tammepuiestee

20. Laanemätsa park

21. Vabar. Taheva Laste kopsutuberkuloosi sanatooriumi park

22. Barklai de Tolly mausoleumi park

23. Helme Maakutsekooli nr.30 park koos Helme lossivaremetes ja vallikraavil kasvavate puudega

24. Park Helme kiriku varemete ümbruses koos Holdre tee ääres kasvavate mändidega

25. Park Tõrva-Koorküla maantee ääres

26. Park Koorküla rahvamaja juures

27. Patküla park

28. Taagepera sanatooriumi park koos puiesteedega

29. Riidaja park

30. Lõve park

31. Hummuli park

32. Männid Pedajamäel

33. Valga-Tõrva maantee ääres Piiril kasvavad põlised puud

34. Hellenurme lastekodu park

35. Palupera 8-klassilise kooli park

36. Akadeemik A. Middendorffi matusekoha park

37. Märdi korgipuud ja ristitammed

38. Nüpli Lõhmuse põlispärnade grupp

39. Valga linna park ja kõik puiesteed Valga linnas

40. "Säde" park

41. Veterinaarravila park Tartu maantee ääres

42. Amuuri korgipuu puiestee Pargi tänavas

43. Tõrva linna puhkepark ja kõik puiesteed Tõrva linnas

44. Tõrva keskkooli park

45. Harakamäe männik Kohoosi ja Kaarli tänavas

46. "Sõpruse" park

C. Põlised puud ja rändrahnud.

1. Mänd Valga-Restu maantee lähedal Kallioni pere juures

2. Mänd Laatre-Õru maantee ääres nn. "Ristipettai"

3. Mustlepp

4. Mänd, nn. "Rahapettai"

5. Tamm

6. Mänd, nn. "Venemänd"

7. Mänd

8. Suur mänd

9. Kaks mändi, nn. "Kolme kuninga männid"

10. Rändrahn

11. Kivi "Kaku ristikivi"

12. Kask

13. Liivaku tamm

14. Jaanimäe mänd

15. Trepimäe tamm

Lisa nr. 2

Valga rajooni TSN Täitevkomitee

otsue nr....... juurde

Riikliku looduskaitse alla kuuluvate vabariikliku

tähtsuega objektide loetelu

A. Keelualad

1. Riiklik botaaniline keeluala "Koiva puisniit"

B. Pargid

2. Sangaste park

3. Pühajärve park

C. Rändrahnud ja kivikülvid.

4. Suur rändrahn

5. Taagepera ohvrikivi (graniit)

6. Munamäe kivi

D. Põlised puud.

7. Mänd, nn. "Püha pettai"

8. Tamm

9. Pärnad (5)

10. Pärn

11. Tamm

12. Tamm

13. Künnapuu

14. Tamm, nn. "Antsi tamm"

15. Tammed (3)

16. Tamm

17. Tamm "Pühajärve s ja tamm2

18. Tammed 3

19. Tammed 2

20. Mänd 1

21. Mänd 2

Valga rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär (S.Jurtsenko)

LKR: 03.12.1997 12:30:03

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1964.06.05_nr67_Valgarj_TSN (pdf, 0,8 MB)