Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1964.09.09 Tartu raj. TSN TK 09.09.1964 otsus nr.99 Looduse kaitsest Tartu rajoonisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud09.09.1964
RekvisiitTartu raj. TSN TK 09.09.1964 otsus nr.99
PealkiriTartu raj. TSN TK 09.09.1964 otsus nr.99
Looduse kaitsest Tartu rajoonis
Sisu

TARTU RAJOONI TÖÖRAHVA SAADIKUTE NÕUKOGU TÄITEVKOMITEE OTSUS

9. septembril 1964 a. nr. 99

Tartus.

Looduse kaitsest Tartu Rajoonis

Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike

objektide säilitamiseks kooskõlas "Eesti NSV looduse kaitsest" ning eesti NSV ulemnõukogu Presiidiumi otsusega

28. juulist 1962. a., Tartu Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

otsustab

1. Võtta riikliku looduskaitse alla kohalikku tähtsust omavad objektid vastavalt lisale nr. 1.

2. Avaldada otsuse lisana nr. 2. riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektide nimekiri.

3. Avaldada otsuse lisana nr. 3 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega looduse

üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad, mis on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja

looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjaga nr. 80, 29. aprillist 1963. a.

4. Kohustada kolhooside, sovhooside, asutuste ja ettevõtete juhtkonda, kelle maavalduse piires asuvad riikliku kaitse

alla võetud objektid:

a) määrata igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

b) puistud, pargid, puiesteed ja maastikulised objektid hoidma korras ja puhastama kuivanud puudest,

okstest ja prahist igal kevadel hiljemalt esimeseks maiks.

5. massiürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide ja parkide piires tuleb kooskõlastada

rajooni TSN Täitevkomitee looduskaitse komisjoniga.

urituste korraldajatel tuleb ürituste läbiviimise käigus rikutud ja prahistatud kohad korrastada kolme päeva jooksul

pärast ürituste toimumist.

6. Looduskaitse objektide ning looduskaitsealaste eeskirjade rikkumise juhtudest informeerida viivitamatult rajooni TSN

Täitevkomitee looduskaitsekomisjoni.

7. Võtta teadmiseks, et ametiisikuid ja kodanikke, kes on süüdi looduskaitse eeskirjade rikkumises, kaitse all olevate

looduslike objektide rikkumises või hävitamises karistatakse administratiivkorras rahatrahviga järgmises ulatuses:

ametiisikuid kuni 50 rublaga, kodanikke kuni 10 rublaga. (alus: Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus nr. 9

12. jaanuarist 1963. a. punkt 8).

8) Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna rajooni TSN Täitevkomitee esimehe asetäitjale ja looduskaitse

komisjonile.

9. Käesolev otsus koos lisadega avaldada ajalehes "Edasi".

/R.Kurvits/

Tartu rajooni TSN Täitevkomitee esimees

/V.Johanson/

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee sekretäri aj. kt.

Lisa nr. 1

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee

otsus nr. 99, 9. septembril 1964. a. juurde

Riikliku kaitse alla võetud kohaliku

tähtsusega loodusobjektide loetelu.

Jrk.nr. Objekti nimetus Asukoht Lühike kirjeldus

1 2 3 4

I Maastiku üksikelemendid

1. Alatskivi maastikuala Alatskivi k/n Pargimaastiku ala 70,65 ha.

Alatskivi ulatuses Koosneb osadest: Alatskivi lossipark, Hirveaed, Kodesi mets ja siht, Veskijärv, Punane allikas, Kooljamägi,Lokutamägi, Lästeniidu mägi, 2 linnamäge, Kalevipoja lingukivi. Seotud kultuurilooga ning Kalevipoja muistenditega.

2. Kuningvere järv ja Alatskivi k/n Looduslikult kaunis järv

järve läänekalda kaasik "Kalev" kolhoos läänekaldal kasvava kaasikuga. Seotud Kalevipoja muistenditega.

3.Vaikne järv Elva k/n, Peedu Kaunis metsajärv Elva linna m/k, Illi v/k puhketsoonis.Seotud k kv. nr. 99 kultuurilooga.

4. Illi järved (Suur ja Elva k/n,Peedu Looduslikult kaunid metsajärved

Väike umbjärv) m/k, Illi v/k Elva puhketsoonis. Palju valgeid kv.nr.111 ja 117 vesiroose.

1 2 3 4

5. Grupp metsasaludega Elva linn ja Looduslikult kaunis kuplistik

kaetud kupleid Elva Elva k/n, Nõo männisaludega -(Liivamägi,

liiviku idaserval sovhoos Mahlamägi, Kullese mägi,

Kabelimägi, Leoski mägi) Elva

linna puhketsoonis.

6. Pangodi järv koos Pikk- Nõo ja Kambja Lahtederikas järv kupliterohkes

saare pargi ja Palumäge- k/n-d, Pangodi maastikus.Palumäel traditsiooni-

dega (Hurdamäed) line rahvapidude koht.

7. Kalevipoja künnivagu Haaslava k/n, Järskude nõlvadega sügav "Kevade" kolh sälkorg, 0,5 km pikkuselt.

keskusest 0,3 Seotud Kalevipoja muistenditega

km idas

8. Maiorg (idanõlv) Konguta k/n maastikuliselt kaunis org Erumäe ja Alt-Laari linnuste vahel 400 m ulatuses.Nõlva kalle kohati kuni 40(.

9. Vellavere järv Konguta k/n Looduslikult ilus puhkekoht. Vellavere kolh Seotud rahvatraditsioonidega

ning Kalevipoja muistenditega.

10. Kullamägi Konguta k/n Mäekuppel Kogre järve kaldal,

Vellavere kolh. seotud kultuurlooga (A.Reinvald)

ja arvukate muistenditega.

11. Seljandikud Kärevere k/n Kitsad, männikuga kaetud nn.

"Kalevipoja tee" Laeva m/k, Saare "peenrad", ümbritsetud soost.

v/k, kv. nr.45 Seotud Kalevipoja muistenditega.

12. Kiigeoru hiiesalu Mäksa k/n, Kuuste Põlistest künnapuudest (11 tk)

ja ohvriallikas m/k, Kiipuse v/k piiratud muistne hiiekoht allika ja

kv. nr. 44 "ohvrialtariga". Suuremad künna-

puud: ü=4,17m ja 3,75m, k=18m ja 19m.

13. Kalevipoja iste e. Nõo k/n, Nõo sovh. Oletatav linnamägi, traditsioonili-

kabelimägi Vapramäe jaamast ne külapidude ja külakiige koht.

0,3 km. Seotud Kalevipoja muistenditega.

14. Kanahaua sulglohk Nõo k/n, Vellavere Omapärane jääaegsete sulavete

kolh. keskusest 0,9 tegevuse tõttu tekkinud sulglohk

km kagus maastikuliselt kaunis.

1 2 3 4

15. Kavilda ürgorg Puhja k/n, Puhja ja Maaliline avar, järsunõlvaline ürg- Ulila kolh. org 0,5 km ulatuses kahel pool

Viljandi maanteed, Siidri linna- mäega.

16. Kavilda allikas Puhja k/n, Puhja Seotud rahvatraditsioonidega,

kolh. Viljandi muistne ohvriallikas

maantee ääres

17. Trepimägi Rannu k/n, Rannu Astmeline metsaga kaetud ranna-

kolh. Vehendi kõrgendik Võrtsjärve kaldal. Seotud kultuurilooga. Traditsioo-

niline rahvapidude koht. Maasti- kuliselt väga kaunis.

18. Mäkumägi Elva k/n, Elva Omapärane segametsaga kaetud

kolh. Kalme küla mäeseljandik, seotud kultuuri- looga. Kasutatakse puhkekohana.

19. Pähklisaar ja Tartu k/n, Kastre Kaunis segametsaga soosaar

laugasjärved m/k, Sirgu v/k ümbritsetud arvukatest maalilis-

kv. nr.31 test laugasjärvedest. Tüüpiline

soomaastik.

II Pargid, metsapargid, puistud

20. Elva-Peedu Elva linn(koos Põhiliselt männikud, kujundatud

metsapark Peeduga), Peedu iseloomulikuks metsapargiks,

Kasutatav puhkealana.

21. Oja pere allee ja Alatskivi k/n, "Koit" Kultuurilooline koht (Juhan ja

puud elamu ümbruses kolhoos, Rupsi küla Jakob Liivi kodukoht). Allee istu-

tatud Jakob Liivi poolt.

22. Mäe-Kingsepa kaasik Elva k/n, Elva kolh, Kultuurilooline koht (allee istuta-

ja Pärna allee Käo tud J.Kärneri poolt tema sünni-

kohale.

23. Kaskede grupp Elva k/n, Teedla Väike grupp üle 100 aasta vanu-

sovh.. Tammiste osak. seid kaski, seotud kultuurilooga

Laane pere õues (J.Grünfeldt).

1 2 3 4

24. Vana-Kuuste park Kambja k/n, 2,5 ha suurune range kujundusega Kuuste 8-kl kool vanem park kunstliku veekoguga,

põlise pärnaalleega.

25. Unipiha park Nõo k/n, "Edasi" 1,5 ha suurune vabakujunduslik

kolhoos park, ligikaudselt 100 aasta vanu-

ne. Leidub lehiseid, lõhiselehelisi

kaski jt. Keskosas 2 tiiki.

26. Kammeri park Kambja k/n, Segastiilis rajatud park lehtpuu-

Kammeri 8-kl kool dest, tiikidega, põlise ja väga

dekoratiivse pärnaalleega.

27. Kodijärve park Kambja k/n, Maastikuga hästi seotudd 1,3 ha

Kodijärve Tub. suurune vabakujunduslik park

Haigla põliste pärnadega.

28. Erumäe park Konguta k/n, Suur looduslik park, mis omapä-

Erumäe 8-kl kool rane koosneb põhiliselt kaskedest.

29. Alatskivi m/k Koosa k/n, Alats- 24,3 ha suurune 80-100 a.

pargimets kivi m/k, kv.nr.65 vanune pargimets metskonna

hoone ümbruses, 17 liiki puid,

arvukalt eksoote. Vabakujundus-

lik pargimets läheb vbalt üle

looduslikuks saaremetsaks.

30. Konguta park Konguta k/n, segastiilis kujundusega park,

koos alleedega Konguta Lastekodu keskaegse lossi vallikraavidega.

Pargist väljuvad 3 alleed pärna-

dest ja vahtratest.

31. kadakate allee Kärevere, Laeva vald

32. ulenurme park ulenurme vald

33. Kavastu park ja allee Luunja vald

34. Luunja park Luunja vald

35. Meeksi park Meeksi vald

36. Kaagvere park ja puiestee Mäksa vald

37. Mäksa park Mäksa vald

38. Kaks kuusesalu Mäksa vald,

39. Kastre park Mäksa vald

40. Meeri park Nõo vald

41. Luke park Nõo vald

42. Puhja park Puhja vald

43. Rannu park koos alleega Rannu vald

44. Hiiemäe metsapark Rõngu vald

45. Valguta park Rõngu vald

46. Rõngu lossimäe park Rõngu vald

47. Vesneri park ja puiestee Tartu vald

48. Vasula puiestee Tartu vald

49. Tammistu park Tartu vald

50. Ilmatsalu park Tähtvere vald

51. Ulila park Puhja vald

52. Võnnu park Võnnu vald

53 Kurista park Võnnu vald

54. Issaku park Võnnu vald

55. Saadjärve park Tartu vald

III Põlised puud

56. Jalakas ja lepp Alatskivi vald

57. Jaani kask Elva linn

58. 4 Kõivusaare kaske Kambja vald, Küti

59. Uibo "Koolitare kadakas" Kambja vald, Polli

60. 2 Kodijärve pärna Kambja vald

61. Kadakas Luunja vald, Pilka

62. jalakas Mäksa vald,

63. Künnapuu Mäksa vald, kaagvere

64. kask Mäksa vald, Mäletjärve veski

65. Vaher Nõo

66. Kadakas Nõo vald, Tamsa

67. Kadakas Rannu vald, Vehendi

68. 2 tamme Puhja vald, Siberi

69. 3 pärna puhja vald, Ulila

70. Grupp mände Puhja vald, Kavilda ürgorg

71. Lauliku kuused 3tk ja 1 kask Elva, Tombi tn. 11

IV Kivid, kivikülvid

72. Kalevipoja viskekivi Alatskivi vald, Kodesi mets

73. Kivikülv "Kalevipoja sild" Alatskivi vald, Nina

74. Ohvrikivi "Noorema Kalevipoja kivi" Tartu vald, Äksi

75. Õvi kivikülv Laeva vald, Õvi

V Dendraariumid ja viljapuuaiad

76. Kiviktaimla "Eldoraado" Elva, Kaseküla

77. 3 pirnipuud Konguta vald

78. Raigaste kooli õunapuuaed Rõngu vald

79. Jaan Porti dendraarium Tartu vald, Vasula

VI Botaanilised üksikobjektid

80. Loodusliku kollase Vara vald, Sookalduse küla

nartsissi kasvukoht

81. Looduslik mägisibula Nõo vald, Tõravere

kasvukoht

VII Zooloogilised üksikobjektid

82. Metsasipelgate koloonia Alatskivi vald, Mäike v/k, kv 25,26,28,32.

LKR: 10.12.1997 01:13:09

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1964.09.09_nr_99_Tarturj_TSN (pdf, 8,4 MB)