Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1961.01.11 Vändra raj. TSN TK üldkohustuslik otsus nr. 8 Looduskaitse kindlustamisest Vändra rajoonisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud11.01.1961
RekvisiitVändra rajooni TSN Täitevkomitee 11.01.1961. a otsus nr 8
PealkiriVändra raj. TSN TK üldkohustuslik otsus nr. 8
Looduskaitse kindlustamisest Vändra rajoonis
Sisu

LKR: 10.12.1997 19:45:27

Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee

uldkohustuslik otsus nr. 8

11. jaanuarist 1961. a.

Looduskaitse kindlustamisest Vändra rajoonis.

Looduslikult kaunite või ajalooliselt tähtsate kohtade, haruldaste puuliikide, parkide, haruldaste kasvukujuga ajalooliste või dekoratiivsete puude ja suurte rändrahnude säilitamiseks ning rajooni loodusvarade ratsionaalseks kasutamiseks, taastamiseks ja suurendamiseks kooskõlas Eesti NSV ulemnõukogu seadusega 7. juunist 1957. "Eesti NSV looduse kaitsest" ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrustega nr. 242 11. juulist 1957. a. "Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s" ja nr. 218 5. juunist 1959. a. "Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis" Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b:

1. Võtta riikliku looduskaitse alla käesoleva üldkohustusliku

otsuse lisas nr. 1 loetletud kohaliku tähtsusega objektid.

Märkus: Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Looduskaitse Valitsuse poolt looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektid Vändra rajoonis (milliste kohta on juba kehtestatud kaitse korraldamise eeskirjad) on loetletud käesoleva üldkohustusliku otsuse lisas nr. 2.

2. Riikliku looduskaitse alla võetud maa-alade loodusliku ilme muutmise vältimiseks keelata seal igasugune kaevamine, jõgede süvendamine ja õgvendamine, vete reostamine, ehitus-, lao- ning remondi- ja parkimisplatside ning uute teede rajamine, puude mahavõtmine, vigastamine või mõnel muul viisil kahjustamine.

3. Keelata riikliku looduskaitse alla võetud parkides puude ja põõsaste maharaiumine või nende rikkumine, loomade karjatamine, igasugune liiklemine väljaspool olemasolevaid teid või liiklemiseks lubatud platse, ajutiste ja majandusehituste ning lao- ja parkimisplatside rajamine, parkide reostamine ja prahistamine. Lubatud on sanitaarraied, mis on eelnevalt kooskõlastatud kohaliku metsamajandiga ja raied mis teostatakse pargi rekonstrueerimise ja kujundamise huvides seatud korras kinnitatud projekti kohaselt. Olemasolevad ajutised ehitised ja lao- ning parkimisplatsid tuleb likvideerida hiljemalt 1. märtsiks 1961. a. Riikliku looduskaitse alla võetud parkide piirid tuleb nende valdajail looduses tähistada hiljemalt 1. maiks 1961. a. Piirikirjeldus kooskõlastatakse Vändra rajooni TSN Täitevkomitee Kultuuriosakonnaga.

4. Rahvapidude korraldamine parkides ja mujal looduslikult ilusates kohtades on lubatud ainult kooskõlastatult Vändra rajooni TSN Täitevkomiteega. Peokorraldajal tuleb peoplats puhastada ja korrastada kahe päeva jooksul peale peo toimumist. Autode parkimine on lubatud selleks määratud kohas.

5. Keelata riikliku looduskaitse alla võetud objektide: puude, rändrahnude jm. asukoha muutmine, maha võtmine, lõhkumine või mõnel muul viisil rikkumine ja kahjustamine.

6. Kõikide tööde teostamiseks, mis on seotud looduse muutmisega (nagu liiva-kruusa, savi ja teiste karjääride, elektri ja sideliinide ning maantee trasside rajamine ja igasuguse maaparandused) peab olema rajooni täitevkomitee luba. Lao taotlus tuleb eelnevalt kooskõlastada rajooni kodu-uurimise ja looduskaitse toimkonnaga.

7. Keelata reovete juhtimine veekogudesse vastavate settekaevude või filtersüsteemita.

8. Kohustada maavaldajaid nende maavalduste piires asuvaid riikliku kaitse all olevaid objekte hästi hooldada ja neid kaitsma rikkumise ja hävitamise eest. Parkide valdajail eelarves ette näha vajalikud summad nende valduses olevate riikliku kaitse alla kuuluvate parkide rekonstrueerimiseks ja korrastamiseks.

9. Kohustada Vändra rajooni TSN Täitevkomitee Miilitsaosakonna ülemat, VSu "Kalevi" Pärnu Territoriaalnõukogu jahindusklubi Vändra osakonda ja VSu "Jõud" Vändra Kalandusklubi otsustavalt võitlema ulukite salaküttimise ja kalade iga liiki röövpüügi vastu., esitades vastavad aktid jahipidamise või kalapüügi eeskirjade rikkumise kohta kas vastavalt jahimajanduse inspektsioonile või Riikliku Kalavarude kaitse ja Taastamise Inspektsioonile.

10. Määrata, et riikliku looduskaitse all mitteolevate ilupuude rikkumine asulates ja avalike teede ääres toob kaasa vastutuse administratiivkorras. Süüdlasel tuleb tekitatud kahju hüvitada.

11. Käesoleva üldkohustusliku täitmise kontroll panna alevite ja külade TSN Täitevkomiteedele, Miilitsa ja metsavalve töötajatele, VSu "Kalevi" Pärnu Territoriaalnõukogu jahindusklubi Vändra osakonnale, VSu "Jõud" Vändra Kalandusklubi ja Vändra kodu-uurimise ja looduskaitse komisjoni looduskaitse sektsioonile.

12. Käesoleva üldkohustusliku otsuse rikkujaid karistab rajooni TSN Täitevkomitee administratiivkomisjoni hoiatusega või rahatrahviga kuni 10.- rulba. Anda Vändra rajooni TSN Täitevkomitee Miilitsaosakonna ülemale õigus süüdlase karistamiseks administratiivkorras iseseisvalt rahatrahviga 1,5-5 rbl.

13. Võtta teadmiseks, riikliku looduskaitse alla võetud objektide tahtlik rikkumine või hävitamine toov kaasa süüdlase karistamise Eesti ulemnõukogu 7. juuni 1957. a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" paragrahv 4 alusel vabaduse kaotamisega kuni aastani või paranduslike töid ühest kuust kuni aastani.

14. Käesolev üldkohustuslik otsus jõustub 10 päeva möödumisel pärast avaldamist ajalehes "Sotsialismi Võit" ning kehtiv Vändra rajooni administratiivpiires kaks aastat.

Vändra rajooni TSN Täitevkomitee

esimees: /E.Saar/

Vändra rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär: /A.Tubarik/

L i s a nr. 1

Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee

uldkohustuslik otsusele

11.jaanuarist 1961.a. nr.8

I Maastikuline keeluala.

Endise Kurgja-Linnutaja talu maa-alal ja Vändra metskonna kvartalid nr. 181 ja nr. 182. Rõusa külanõukogus

C.R.Jakobsoni Talumuuseumi, C.R. Jakobsoni nim. Kolhoosi ja Vändra metskonna maa-alal. Pindala ca. 158 ha.

Keeluala eesmärgiks on kaitsta Kurgja-Linnutaja, kui vabariikliku tähtsusega ajaloolise mälestusmärgi maastikulist ja

looduslikku ilmet.

Keelualal on keelatud metsa lageraie ja üksikult kasvavate puude mahavõtmine või rikkumine, igasuguste kaeviste

tegemine ja uute rajamine, jahipidamine ja kalapüük (välja arvatud röövloomade ja -lindude hävitamine organiseeritud

korras kooskõlas jahipidamise eeskirjadega ja kalapüük käsiõngega), igasugune prahistamine või mõnel muul viisil ala

loodusliku ilme muutmine või rikkumine.

II Pargid

Vändra alevis.

1. Kultuurpark

2. Noorte park

3. Laste park

Rõusa külanõukogus.

4. Kirikumõisa park

5. L.Koidula sünnikoha park

6. Rõusa park

7. Kurgja kalmistu metsapark

8. Kurgja park

9. Särgava park

Aluste külanõukogus.

10. Pärnjõe park

11. Endise Kadaka kooli park

12. Sikna park

13. Tori park

14. Kaisma park

15. Kõnnu park

III Puud

1. Kahearuline pärn - Kurgja tee ja Sambliku teeharu kohal, C.R.Jakobsoni istutatud

2. Pärn - Kurgja talu maa-alal, C.R.Jakobsoni istutatud

3. Männid(2) - Kurgja talu maa-alal, Pärnu jõe parempoolsel kaldal, C.R.Jakobsoni istutatud

4. Kuusk - C.R.Jakobsoni kolhoosi maa-alal

5. Mänd - Vändra metskonnas

6. Künnapuu - Pärnu jõe paremal kaldal, Hiieaua kohal

Vändra Rajooni TSN

Täitevkomitee sekretär:

A.Tubarik

LKR: 10.12.1997 19:45:51

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1961.01.11_nr8_Vandrarj_TSN (pdf, 0,8 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKurgja kalmistu põlispuud; Kurgja kalmistu metsapark (KLO1200208)
Männiku mänd (KLO4000342)
Kurgja Linnutaja talu maa-ala (KLO1000503)
Künnapuu nn. Ohvrijalakas (KLO4000873)
Kuusk (KLO4001171)
Kaheharuline pärn (2); Kurgja-Tõnise taluaseme pärn (KLO4000670)
Mänd (2 puud); C. R. Jakobsoni mänd (KLO4000669)
Kõnnu puistu (KLO1200284)
Sikana talupark (KLO1200057)
Vändra park (KLO1200181)