Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 2010.11.26 Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2010. a määruse nr 161 "Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" SELETUSKIRIVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud26.11.2010
PealkiriVabariigi Valitsuse 26. novembri 2010. a määruse nr 161
"Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" SELETUSKIRI
Sisu

Vabariigi Valitsuse määruse

“Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” eelnõu

SELETUSKIRI

 

 

1. Sissejuhatus

„Looduskaitseseaduse“ § 10 lõike 1 kohaselt on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ning kehtestada ala kaitsekord.

Kavandatava Türi maastikukaitseala territoorium on olnud osaliselt kaitse all alates 17. juunist 1992, mil Järva Maakonnavalitsus määrusega nr 81 „Türi voorestiku kaitseala moodustamine“ võttis kaitse alla Türi voorestiku kaitseala.

Vastavalt “Looduskaitseseaduse” § 91 lõikele 1 kehtivad enne selle seaduse jõustumist kaitse alla võetud kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide kaitseks kehtestatud kaitse-eeskirjad ja kaitsekord seni, kuni kehtestatakse “Looduskaitseseaduse” alusel uued kaitse-eeskirjad. Seega ei võeta määrusega kaitse alla uut ala, vaid korrigeeritakse olemasoleva kaitstava loodusobjekti piire ning kehtestatakse uus kaitse-eeskiri.

 

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu on koostanud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kaitse planeerimise spetsialist Kristi Pai (384 8681, kristi.pai@keskkonnaamet.ee), eelnõu kaitsekorra otstarbekust kontrollis kaitse planeerimise peaspetsialist Roland Müür (tel 627 2184) ja eelnõu õigusekspertiisi on teinud õigusosakonna jurist Madina Raikulova (tel 627 2181).

 

2. Eelnõu sisu

Kaitseala kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine, Türi voorestiku väikevoorte, poollooduslike koosluste, nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), puisniitude (6530*) ja lamminiitude (6450) kaitse ning II lisas nimetatud liigi - hariliku võldase (Cottus gobio), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, elupaiga kaitse. Sulgudes on siin kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ lisale I. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtis elupaigatüüp.

 

Eelnõu kohaselt arvatakse kaitseala koosseisust välja ligikaudu 250 ha suurune maa-ala senise kaitseala loodeosas ning lisaks veel väiksemaid osasid mujal. Samas liidetakse kaitsealaga, selle põhjaosas ligikaudu 50 ha suurune ala ning väiksemaid alasid mujal.

Kaitseala piiritlemisel on kasutatud looduses hästi jälgitavaid objekte (teed, veekogud, kõlvikud jne) ning vajadusel ka katastriüksuste piire.

Olulisemad piiri muudatused tehakse kaitseala loode-, põhja-, kirde- ja lääneosas.

Kaitseala loodeosas arvatakse kaitseala koosseisust välja ligikaudu 250 ha suurune maa-ala Väätsa asulas ning sellest lõunas. Kaitseala hõlmas seal Väätsa mõisa pargi ning väheväärtusliku, ilmetu ja hoonestusega rikutud voore koos lähiümbrusega. Väätsa mõisa pargi näol on tegemist iseseisva kaitstava loodusobjektiga ning pargi kuulumine kaitseala koosseisu ei ole otstarbekas.

Kaitseala põhjaosas liidetakse alaga ligikaudu 50 ha suurune maa-ala, mille tulemusena haaratakse tervikuna kaitsealasse Siugumetsa voor ning selle lähiümbrus.

Kaitseala kirdeosas liidetakse kaitsealaga umbes 6,5 ha suurune maa-ala eesmärgiga tagada Mõnnaku voore parem kaitse.

Kaitseala lääneosas, Türi-Alliku asulast kirdes, liidetakse kaitsealaga ligikaudu 6 ha suurune ala eesmärgiga kaitsta Pärnu jõe äärseid luhaniite. Lisaks arvatakse kaitseala lääneosas ala koosseisust välja Raademetsa elamupiirkond. Nimetatud piirkond on tihedalt hoonestatud, seal ei esine loodusväärtusi ning selle kaitsealast väljaarvamine ei kahjusta kaitseala terviklikkust, looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilimist.

 

Kaitseala kuulub ühte piiranguvööndisse. Piiranguvööndi režiim võimaldab tagada alal esinevate elupaikade, koosluste kaitse ja maastikuilme säilimise. Kuna kaitsealal võib jätkuda majandustegevus ning põhieesmärk on maastiku säilimine, siis on kaitseala tüübiks maastikukaitseala.

Failid: peida ,kuva
Seotud failTyriMKA_seletuskiri (pdf, 0,1 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidTüri maastikukaitseala (KLO1000614)
Türi voorestiku kaitseala (KLO1000033)