Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1991.10.29 Harju maakonna valitsuse määrus nr 189 Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala moodustamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud29.10.1991
RekvisiitHarju maakonna valitsus 29.10.1991. a määrus nr 189
PealkiriHarju maakonna valitsuse määrus nr 189
Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala moodustamine
Sisu

EESTI VABARIIK

HARJU MAAKONNA VALITSUS

MÄÄRUS

29.10.91.a. nr.189

Tallinn

Põhja-Kõrvemaa Looduskaitse-

ala moodustamine.

Lähtudes Eesti NSV ülemnõukogu 15. detsembri 1989.a. seadusest "Eesti looduse kaitse kohta",

teadusuuringutest ja kohalike esmatasandi omavalitsusorganite ettepanekutest, Harju Maavalitsus

määrab:

1.Moodustada Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala pindalaga 11283 ha vastavalt lisas 1 toodud piiride kirjeldusele.

2.Kinnitada Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala kaitse eeskirjad vastavalt lisale 2. Võtta teatavaks kaitseala

ümbritsevate valdade positiivne seisukoht range reziimiga kaitseala moodustamise osas.

3.Lähtudes kaitsereziimist tulenevatest piirangutest taotleda Eesti Vabariigi Valitsuselt peale NSVL Kaitseministeeriumilt

maade äravõtmist nende maade üleandmist kaitsereziimiga munitsipaalmaaks, millised ei kuulu tagastamisele,

asendamisele ega erastamisele.

4.Viia kõik kaitsealale jäävad metsad hoiumetsade kategooriasse kuni metsakorralduse läbiviimiseni.

5.Lõpetada Tallinna Tööstusliku Jahipidamise ja Kalapüügi ühenduse tegevus Pavlovi Jahimajandi maadel alates

1.veebr.1992.a.

6.Harjumaa Looduskaitseametil (J.Pikka) koos Harjumaa Rahandusametiga (A.Täll) vaadata üle ettepanekud kaitseala

koosseisude ja 1992.a. eelarve osas 10.novembriks 1992.a.

7.Harjumaa Looduskaitseametil (J.Pikka) kindlustada Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala tsoneerimise läbiviimine

1.apr.1992.

8.Moodustada Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala Nõukogu ja kinnitada selle koosseis vastavalt lisale 3.

9.Kontroll käesoleva määruse täitmise üle jätta keskkonnahoiu nõunik R. Rannamäele.

Maavanem A. Oidsalu

Maasekretär M. Zernand

Lisa 1

Harju Maavalitsuse 29.10.91.

määrusele nr.189

Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala piiride kirjeldus

Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala, pindalaga 11283 ha, asub Harju maakonna Kuusalu ja Anija valla piirides.

Kaitseala põhjapiiriks on Pavlovi Metsamajandi ja Lahemaa Rahvuspargi piir alates Pudisoo jõest kuni Valgejõeni. Piki

Valgejõge kulgeb piir ülesvoolu 7 km, möödub Jussi sillast ning pöörab seejärel lõunasse piki 104 ja 105 kvartali

vahelist metsasihti (750 m). Siit teeb piir väikese jõnksu läände ning edasi kulgeb endiste Primorski ja Pavlovski

metskondade piiri pidi kuni Soodla jõeni. Edasi Soodla jõge pidi 1,5 km allavoolu ja pöördub kv.251/252 sihti pidi

lõunasse Nahele. Nahelt kulgeb piir piki Aegviidu teed edelasse Änni teeristini (4,5 km), sealt pöörab piir loodesse ja

kulgeb piki Änni-Lõuniku teed kuni vana Piibe maanteeni. Sealt edasi loodesse piki polügooni Aavojani. Edasi piki

Aavoja 200m ülesvoolu ja sealt kv.184/185 vahesihti pidi 200 m loodesse. Edasi kulgeb piir põhjasuunas üle Koitjärve

raba ja Soodla veehoidla idatipu kuni Mähuste teeni. Teed pidi kulgeb piir ida suunas kuni Pudisoo jõeni. Sealt

pöördub piir põhja suunas piki Pudisoo jõge kuni Lahemaa Rahvuspargi piirini.

Maasekretär M. Zernand

Lisa 2

Harju Maavalitsuse 29.10.91

määrusele nr.189

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjad

Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala ülesandeks on komplekselt säilitada suhteliselt puutumatult loodusmaastikut,

kooslusi ja üksikkomponente.

1.Kaitsealal on keelatud :

1) õhuliinide rajamine, uute teede ja sildade ehitus, veereziimide muutmine veekogudes, maavarade kaevandamine

ja karjääride rajamine, kuivendustööd, tööstusettevõtete rajamine, suvilate ja puhkebaaside ehitamine. Igasugune muu

maastiku ilmet muutev tegevus kuulub kooskõlastamisele Harjumaa Looduskaitseametiga;

2) masinatega sõitmine väljaspool teedevõrku, parkimine väljaspool ettevalmistatud parkimiskohti;

3) telkimine ja lõkete tegemine väljaspool tähistatud kohti;

4) mürkkemikaalide ja väetiste kasutamine;

5) igasugused loodust muutvad tööd on keelatud Jussi järvede, Mähuste, Paukjärve ja Metstoa järvede ümbruses

500 m ulatuses.

2. Looduskasutus.

1) Metsade majandamine toimub vastavalt metsakorralduskavale, milline on kooskõlastatud Harjumaa

Looduskaitseametiga.

2) Jahipidamine on lubatud niivõrd, kui see on vajalik suurulukite ja röövulukite arvukuse reguleerimiseks,

haruldaste loomaliikide kaitseks;

3) Kalapüük toimub lubade alusel, lähtuvalt teadlaste soovitustest;

4) Kaitseala külastamine toimub külastuskaartide alusel;

5) Ujumine on lubatud selleks ettevalmistatud kohtades.

Maasekretär M. Zernand

LKR: 26.11.1997 11:34:00

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPõhja-Kõrvemaa looduskaitseala (KLO1000598)
Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000101)