Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1990.01.03 Tartu Maakonnavalitsuse määrus nr.9 Laeva soostikus paiknevate soosaarte riikliku kaitse alla võtmineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud03.01.1990
RekvisiitTartu Maakonnavalitsuse 03.01.1990. a määrus nr 9
PealkiriTartu Maakonnavalitsuse määrus nr.9
Laeva soostikus paiknevate soosaarte riikliku kaitse alla võtmine
Sisu

Tartu Maakonnavalitsuse määrus nr.9 03.01.90

Laeva soostikus paiknevate soosaarte

riikliku kaitse alla vätmine

Sooteaduslikku, dendroloogilist ja ornitoloogilist tähtsust omavate looduskomplekside säilitamiseks kooskõlas Eesti

NSV 7. juuni 1957.a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest", Tartu Maakonnavalitsus määrab:

1. Võtta riikliku kaitse alla kõik Tartu maakonna piires olevad Laeva soostiku soosaared koos 50 m laiuse

kaitsetsooniga nende ümber.

2. Kohustada Tartu Metsamajandi Laeva metskonda ja Pavlovi nim. Metsamajandi Dubrovski metskonda, kelle

maavalduste piiresse eelpoolnimetatud looduskaitseobjektid kuuluvad:

2.1. säilitama nimetatud objektide senine looduslik seisund.

2.2. kooskõlastama vajalike sanitaar- ja hooldusraiete tegemine, samutimuu looduses märgatavaid muutusi

esilekutsuv tegevus eelnevalt Tartu Maakonna Looduskaitse Ametiga.

2.3. informeerima Tartu Maakonna Looduskaitse Ametit kõikidest looduse rikkumistest, mis on seotud

käesolevas määruses nimetatud looduskaitseobjektidega.

Võtma teadmiseks, et ametiisikuid ja kodanikke, kes on süüdi looduskaitseobjektide rikkumises, karistatakse

seadusandlusega ettenähtud korras.

3. Tartu Maakonna Looduskaitse Ametil esitada Tartu Maakonnavalitsusele hiljemalt 01.jaanuar 1991.a.

looduskaitsealuste objektide kohta kartograafiline materjal. Seleks vastav algmaterjal välja nõuda Pavlovi nim.

Metsamajandist.

4. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna Tartu Maakonna Looduskaitse Ametile.

Tartu maavanem : R.Närska

Tartu maakonna sekretär: U.-A.Kade

LKR: 06.10.1997 15:03:49

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1990.01.03_nr9_TartuMkV (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidLaeva soostiku soosaared (KLO1000359)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)