Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Tolkuse sooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLuitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
NimiTolkuse soo
AsukohakirjeldusPärnu maakonna edelaosa. Soo lôunatipp asub Häädemeestelt 2 km pôhja pool, Pärnu-Riia maanteest idas.( LKR: 28.02.1998, 16:57:43 )
( LKR: 17.04.1998, 17:30:38 )
Kaitse<KAITSE>
1992.a. loodi Rannametsa-Soometsa maastikukaitseala. Oluline veesäilitusalana. Turbatootmist ei ole soovitav laiendada.

( LKR: 28.02.1998, 16:59:12 )
Kirjandus<KIRJANDUS>

Häädemeeste valla veekaitse skeem, 1994. Aruanne. Tallinn, Geoloogia Instituudi arhiiv.
Eesti turbavarud, 1992. RE Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Kink, H., Andresmaa, E. 1995. Sood veesäilitusaladeks. - TA Toimetised. Geoloogia 44, 3, 197-198.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Orru, M., Shirokova, M., Veldre, M., Ramst, R. 1986. Pärnu rajooni turba ja sapropeeli otsngulis-hinnanguliste tööde aruanne. Keila, Eesti Geoloogiafond.
Ramst, R., Vôsa, A., Veldre, M., Lepp, A. 1993. Pärnu maakonna Lavassaare, Pööravere, Môrdama, Kavasoo, Viira, Möksi, Kôrsa, Rääma, Tolkuse ja Vôlla turbamaardlate tootmisalade järeluuringu aruanne. Keila, Eesti Geoloogiafond.
Valk, U. 1988. Eesti sood. Tallinn.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Soo üldpindala on 5503 ha, sellest turbamaardlat 4181 ha. Levib madalsoo- (3472 ha), raba-sega- (412 ha) ja rabalasund (1619 ha); toitub sademetest, eesvooluks on Ura, Mustjôgi ja Rannametsa jôgi. Tekkis laguuni soostumisel, turba lamamiks liiv ja saviliiv. Turba paksus on kuni 4,8 m, turbavaru (14,4 milj. t) on arvel aktiivse reservvaruna. Madalsootaimkate on levinud soo pôhjaosas kuuse-kase segametsana, leidub ka siirdesoometsa. Lôunaosas on palju laukaid ja älveid.
Soo asub Litoriinamere ja Antsülusjärve luidete vahel Rannametsa-Soometsa maastikukaitsealal. Tolkuse raba on ainus teadaolev perifeerselt oligotroofse arengukäiguga raba Baltimail. Tegemist on tundliku veerezhiimiga alaga, kus soo- ja maapinnalähedane pôhjavesi on hüdrauliliselt seotud, samuti sôltub eesvoolude veerohkus ja kvaliteet raba seisundist (inimtegevuse môjust) ning seetôttu tuleks soo jätta veesäilitusalaks. Soovesi on happeline Cl-SO4 koostisega (Cl - 4,2 mg/l, SO4 - 4 mg/l), looduslik kaitstus puudub.
Soos asub kohalik kaitseala, äärealad on kuivendatud, keskosa läbib Timmkanal. Turbatootmisala pindala on 72 ha. Kuna teadusliku väärtusega väga tundliku veerezhiimiga soo paikneb maastikukaitsealal, ei tohiks turbatootmist laiendada.
KoostanudKoostanud:H. Kink, E. Andresmaa
10.11.1996
(LKR: 28.02.1998, 16:58:21 )
(LKR: 17.04.1998, 17:30:16 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Looduslik soo-osa heas seisundis; soos asub turbatootmisala, mis on kuivendatud.


( LKR: 28.02.1998, 16:58:44 )
( LKR: 17.04.1998, 17:31:49 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik (luidetevaheline laguunsoo näide), maastikuline, ökoloogiline, veekaitseline.
Uuritus<UURITUS>
Eesti Geoloogiakeskuse turbavarude otsingu- ja otsingu-hinnangulised tööd Pärnu maakonnas aastatel 1983-1986 ning täiendavad uuringud 1987-1989.a.
Geoloogia Instituudi uuringud 1993.a. Häädemeeste valla veekaitseskeemi koostamisel uuriti kaitstust ja vee keemilise koostise kujunemist.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Leina küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Lepaküla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Papisilla küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Piirumi küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Rannametsa küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Sooküla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võidu küla