Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1987.06.08 Kurtna Riikliku Maastikukaitseala põhimäärus ENSV MN 8.06.1987 määrus nr 319Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud08.06.1987
RekvisiitEesti ENSV MN 8.06.1987 määrus nr 319
PealkiriKurtna Riikliku Maastikukaitseala põhimäärus ENSV MN 8.06.1987 määrus nr 319
Sisu

KINNITATUD

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

8. juuni 1987. a. määrusega

nr. 319

Kurtna Riikliku Maastikukaitseala

p õ h i m ä ä r u s

I. uldsätted

1. Kurtna Riiklik Maastikukaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 3. juuni 1987. a. määrusega nr. 319 radiaalsete mõhnastikega maastiku säilitamiseks koos kõigi selle komponentidega ning neis toimuvate loodusprotsesside ja -nähtuste kulgemise uurimiseks.

2. Kurtna Riikliku Maastikukaisteala pindala on 2541 ha. Maastikukaitseala maad ja veeruumi ei võeta ära maa põhikasutajatelt, nende majanduslik kasutamine toimub kooskõlas eraldatud tsoonide ja neid kehtestatud kaitsereþiimiga.

3. Kurtna Riiklik Maastikukaisteala allub ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumile.

II. Kurtna Riikliku Maastikukaisteala ülesanded ja

kaitsereþiim

4. Kurtna Riikliku Maastikukaitseala ülesanded on:

väärtusliku maastiku säilitamine Eesti NSV kirdeosa tööstuspiirkonnas;

Kurtna järvede ning väärtuslike veetaimeliikide ja ainulaadsete järveökosüsteemide säilitamine ja kaitse;

Väärtusliku puhkemaastiku säilitamine.

Kurtna Riiklikul Maastikukaistealal on:

Reservaatide tsoon, kus on keelatud mis tahes inimtegevus, välja arvatud teadusuuringud;

Reguleeritud looduskasutuse tsoon, kus on lubatud majandustegevus piiratud ulatuses.

Kurtna Riikliku Maastikukaitseala kaitsereþiim määratakse kindlaks "Maastikukaisteala looduskaitsekorralduse eeskirjades", mille kinnitab ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium kooskõlastatult Kohtla-Järve Rajooni Täitevkomitee ja maa põhikasutajatega.

Kurtna Riiklikul Maastikukaitsealal on keelatud:

Peakasutusraie;

Soode kuivendamine;

Mootorsõidukite liiklus väljaspool üldkasutatavaid teid;

Maavarade uuringud ja kaevandamine.

5)

III. Kurtna Riikliku Maastikukaitseala kaitse

Kurtna Riikliku Maastikukaitseala kaitset teostab riiklik metsavalveteenistus.

Maastikukaisteala kaitsereþiimi arvestatakse piirkonna maakorraldusskeemi väljatöötamisel.

Isikud, kes on süüdi Kurtna Riikliku Maastikukaitseala kaitsereþiimi rikkumises, võetakse vastutusele seadusandlusega ettenähtud korras.

6. Kolhoosid, sovhoosid, metsamajandid ja teised ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja kodanikud on kohustatud hüvitama maastikukaisteala kaitsereþiimi rikkumisega tekitatud kahju NSV Liidu seadusandlusega kehtestatavas ulatuses ja korras.

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKurtna maastikukaitseala (KLO1000126)
Kurtna maastikukaitseala (KLO1000194)