Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1958.05.27 Märjamaa rajooni TSN TK otsus nr 48 Looduskaitse organiseerimisest Märjamaa rajoonisVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud27.05.1958
RekvisiitMärjamaa rajooni TSN Täitevkomitee 27.05.1958. a otsus nr 48
PealkiriMärjamaa rajooni TSN TK otsus nr 48
Looduskaitse organiseerimisest Märjamaa rajoonis

Sisu

LKR: 03.11.1997 10:33:28

MÄRJAMAA RAJOONI TÖÖRAHVA SAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

o t s u s

27.maist 1958.a. nr.48

Märjamaal

Looduskaitse organiseerimisest Märjamaa

rajoonis

Läbi vaadanud rajooni looduskaitse olukorra, Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee märgib, et sel alal esineb

rajoonis tõsiseid puudusi. Senini on riikliku ja kohaliku kaitse alla võtmata kõik pargid ja teised kaitset vajavad

loodusväärtused, sõlmimata maavaldajatega kaitsekohustuslepingud.

Märjamaa rajoonis esineb hulgaliselt looduslikke mälesmärke nagu haruldaste puude koostisega pargid, puiesteed,

tammesalud, rahvapärimuste ja muistenditega seotud üksikud puud, allikad. Esineb geoloogiliselt huvipakkuvaid

paljandeid, luiteid ja suuri rändrahke. Rajoonis pesitsevad üksikud paarid Põhja-Eestis harva esinevaid toonekurgi.

Märjamaa rajoonist voolavad Lääne-Eesti ühe suurema jõe Kasari lisajõed, kus kohati on tähtsaid kalade kudemis-

ja kasvukohti.

Kahjuks ei ole seni nimetatud loodusväärtustele pööratud tähelepanu ja ebateadlikkusest ning vastutustundetusest

esineb sageli looduse rikkumist, nagu parkidest puude mahavõtmine, parke kasutatakse masina parkimis- ja

laoplatsidena, tiike prahiaukudena, on esinenud toonekurgede ja kasulike kullide hävitamist jne.

Looduskaitse olukorra parandamiseks rajoonis Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b :

1. Võtta lisaks riiklikele kaitseobjektidele Märjamaa rajoonis kohaliku kaitse alla käesoleva otsuse lisas märgitud

objektid.

2. Kohustada Külade TSN Täitevkomiteesid oma külanõukogu territooriumil koos vastavate maavaldajatega kindlaks

määrama kaitse alla võetavate parkide piirid 20.juuniks 1958.a., mis kuuluvad kinnitamisele rajooni TSN Täitevkomitee

poolt.

3. Kohustada parkide valdajaid ja külanõukogusid, kelle territooriumil pargid paiknevad:

a) organiseerima koolide, asutuste, ettevõtete ja ühiskondlike organisetsioonide kaasabil pargi piiride tähistamine

looduskaitse valitsuse poolt kinnitatud vormikohatse tähistega hiljemalt 1.juuliks 1958.a. Läbi viima parkides

heakorrastuse töid (murdunud ja kuivanud puude koristamine, ilupõõsaste ja hekkide istutamine, teeradade korrashoid

jne.) kooskõlas kohapealse kooli looduslooõpetajaga.

b) piirama vajaduse korral park kaitseteraga.

4. Keelata kaitse alla võetavates parkides:

a) loomade karjatamine

b) traktorite, autode, hobusõidukite jt. vahendite liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teed.

c) puude ja põõsaste rikkumine ja maharaiumine

d) kütteainete ja ehitusmaterjalide ladude rajamine, (Ehituste püstitamine kaitsealustes parkides kooskõlastada

eelnevalt rajooni TSN Täitevkomiteega.).

5. Keelata kaitse alla võetavate objektide, puude, rändrahnude jt. asukoha muutmine, mahavõtmine või muul viisil

rikkumine.

6. Keelata puiesteede ja üldkasutatavate teede ääres kasvavate puude rikkumine ja mahav tmine:

a) tööd, mis on seotud kaitse all olevate maa-alade ja üksikobjektide möödapääsematu rikkumisega, tulenevad

eelnevalt kooskõlastada rajooni TSN Täitevkomiteega.

7. Keelata valgete ja mustade toonekurgede hävitamine, nende pesade ja pesapuude rikkumine ning maha võtmine.

8. Kohustada rajooni TSN Täitevkomitee Miilitsaosakonda, Riiklike metsavalve töötajaid, ühiskondlikke jahinduse ja

kalanduse inspektoreid pidama kontrolli jahindus- ja kalandus eeskirjade rikkujate üle ja võtma tarvitusele vastavad

abinõud.

9. Nõuda metsaülematelt range kontrolli teostamist jahinduorganiatsioonide, jahimajandite majandamise üle oma

tööpiirkonnas vastavalt Eesti NSV põllumajandusministri 24.novembri 1957.a. käskkirjale nr.405.

10. Külanõukogudel, maavaldajatel ja ühiskondlikel kalandusinstruktoritel tõhustada üldkehtivate kala- ja

vähipüügimäärruste täitmise kontrolli rajooni veekogudes.

11. Kohustada rajooni TSN Täitevkomitee kultuuriosakonda (V.Liin) koos rahvaharidusosakonnaga (H.Artel):

a) organiseerima kaitse alla kuuluvate paikade, puude, rändrahnude jt.valdajatega kaitse- ja hooldamiskohustuste

lepingute vormistamine hiljemalt 1.juuliks 1958.a.

b) koos rajooninõukogu alaise hariduse- ja kultuurikomisjoni ning rajooni ajalehe "Kolhoosi Tõde" toimetusega

organiseerida laialdast looduskaitsealast selgitustööd rajoonis.

c) pidevalt välja selgitama uusi, seni kaitse alla võtmata, kuid kaitset väärivaid looduslikke objekte ja esitama

täitevkomiteele kohaliku kaitse alla võtmiseks.

Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee

e s i m e e s /S.Visnapuu/

Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee

s e k r e t ä r /H.Littiver/

L i s a

Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee

27.mai 1958.a. otsusele nr.48.

Kohaliku kaitse alla kuuluvad objektid

Märjamaa rajoonis

1. Pargid endiste mõisade juures. Haimre, Kolovere, Põlli, Sooniste, Loodna, Maidla, Vaimõisa, Orgita, Kasti, Märjamaa,

Sõtke ja Pajaka.

2. Suur pärn Märjamaa haigla aias

3. Niidiaia tammik

4. Lehiste grupid ja allee "ühisjõu" kolhoosis.

5. Paljand (Loopealne") märjamaa sohvoosi sõtke osakonnas.

6. "Pühajõe" allikad

7. Kullamaa liivamäed

8. Suur rändrahn Kükita teeristi lähedal

9. Endise Hiie talu tamme-kuuse segamets Pajakal

Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee

s e k r e t ä r

/H.Littover/

LKR: 04.12.1997 07:58:52

LKR: 15.01.1998 09:05:00

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1958.05.27_nr48_Marjamaa_TSN (pdf, 0,4 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud rahvusvahelise tähtsusega aladMärjamaa järtade loodusala EE0020408
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPärn; Hiiepärn; Märjamaa ohvripärn (KLO4000814)
Mustallika allikate rühm; (Üüste allikate rühm; Pühajõe allikad) (KLO4000555)
Pajaka maastikukaitseala (KLO1000328)
Kükita Suurkivi; (Varbola rändrahn) (KLO4000523)
Hiie tammik (KLO1000225)
Loodna põlispuud (KLO1200196)
Pajaka tammik (KLO1200387)
Orgita mõisa park (KLO1200305)
Sõtke hobukastanid (4) (KLO4000729)
Vaimõisa mõisa park (KLO1200157)
Sooniste park; Sooniste põlispuud (KLO1200037)
Sõtke paepaljand; Sõtke loopealne ja paljand (KLO4000542)
Niidiaia tammik (KLO1000545)
Maidla põlispuud (KLO1200090)