Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1985.09.11 ENSV MN Määrus 11. septembri 1985. a. määrus nr. 494 Endla riikliku looduskaitseala moodustamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud11.09.1985
RekvisiitENSV T 1985, 39, 602
PealkiriENSV MN Määrus 11. septembri 1985. a. määrus nr. 494
Endla riikliku looduskaitseala moodustamise kohta
Sisu

ENDLA RIIKLIKU LOODUSKAITSEALA MOODUSTAMlSE

KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu

11. septembri 1985. a. määrus nr. 494

(ENSV Teataja 1985, nr. 39, art. 602.)

Soode ning veemajandusliku ja teadusliku väärtusega maastike kaitse parandamiseks ning nendes toimuvate

looduslike protsesside ja nähtuste paremaks uurimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:

1. Nõustuda ENSV metsamajanduse ja Looduskaitse ministeeriumi, ENSV Agrotööstuskoondise ning Eesti

Vabariikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsuse ettepanekuga moodustada Endla-Oostriku

sookaitseala baasil vabariikliku tähtsusega Endla Riikiik Looduskaitseala pindalaga 8162 ha.

2. Kinnitada juurdelisatud "Endla Riikliku Looduskaitseala põhimäärus".

3. Kinnitada maakasutuse põhitingimused maa eraldamisel Endla Riikliku Looduskaitseala tarbeks vastavalt lisale

ning selle piirid vastavalt juurdelisatud skeemile.

4. Panna ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumile koos vastavate rajoonide täitevkomiteedega

Endla Riikliku Looduskaitseala juhtimine ja tööde tegemine selle väljaarendamiseks. ENSV Agrotööstuskoondisel

anda kaasabi looduskaitseala väljaarendamisel ja kaitsereziimi järgimisel selle territooriumil

5.-6. (Välja jäetud kui ajutise iseloomuga. )

7. (Välja jäetud kui varem väljaantud akti tühistav.)

1985

Akt nr. 153

Kinnitatud

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

11. septembri 1985. a.

määrusegn nr. 494

Endla Riikliku Looduskaitseala

p õ h i m ä ä r u s

I. uldsätted

1. Endla Riiklik Looduskaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. septembri 1985. a. määrusega

nr. 494 kõrgsoode säilitamiseks koos nende komponentide kogu kooslusega, nendes toimuvate looduslike

protsesside ja nähtuste uurimiseks ning looduskaitseala ökoloogiliste süsteemide kaitse teaduslike aluste

väljatöötamiseks.

2 Endla Riikliku Looduskaitseala pindala on 8162 ha. Maa ja veeala eraldatakse riikliku looduskaitseala tarbeks põhi-

maakasutajate maast mahaarvamiseta, nende majanduslik kasutamine toimub vastavalt eraldatud tsoonidele ning neis

kehtestatud kaitsereziimile.

3. Endla Riiklik Looduskaitseala allub ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumile.

4. Endla Riiklikul Looduskaitsealal on koosseisulised teadurid, teaduslik-tehnilised töötajad ja halduspersonal.

Looduskaitseala kaitset teostab riiklik metsavalveteenistus. Riikliku Looduskaitseala struktuuri, koosseisud,

kulueelarved ja materiaal- tehnilise varustamise plaanid kinnitab ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium.

5. Endla Riiklikku Looduskaitseala juhib direktor, kelle määrab ametisse ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse

Ministeerium Direktor juhib riiklikku looduskaitseala ainujuhtimise ja kollegiaalsuse ühitamise alusel, kannab täit

vastutust riikliku looduskaitseala tegevuse eest ning tagab seaduslikkuse ja riikliku distsipliini järgimise ja kinnitatud

plaanide täitmise. Direktor juhib riikliku looduskaitseala tegevust koostöös Jõgeva, Paide ja Rakvere rajooni

täitevkomiteega kooskõlas käesoleva põhimääruse ja kehtiva seadusandlusega.

II. Endla Riikliku Looduskaitseala ulesanded

6. Endla Riiklikule Looduskaitsealale pannakse järgmiste ülesannete täitmine:

1) Eesti NSV kesk- ja idaosale iseloomulike kõrgsoode ja soosaarte säilitamine ning tingimuste loomine nende

takistamatuks arenguks;

2) looduskaitseala ökoloogiliste süsteemide uurimine, sealhulgas hüdroloogiliste ja meteoroloogiliste uuringute

jätkamine Eesti Vabariikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsuse Tooma Sookaitsejaamas,

kaasates sellele tööle vastava profiiliga teadusasutusi ning olles soode arengu alal tehtavate pikaajaliste

teaduslike uuringute baasiks;

3) pinna- ja põhjavee pideva monitooringu korraldamine looduskaitseala territooriumil, et jälgida Pandivere kõrgustiku

piirkonnas tekkiva pinna- ja põhjavee bilanssi ning saastuskoormust;

4) looduskaitse aluste ning looduskeskkonna kaitse ja ratsionaalse kasutamise probleemide propageerimine ning

kaasabi andmine looduskaitse küsimustega tegeleva teadusliku kaadri ettevalmistamisel;

5) looduskaitseala üldise arendamisega seotud tööde tegemine.

III Teaduslik uurlmistöö

7. Endla Riiklikul Looduskaitsealal tehakse teaduslikku uurimistööd kompleksuuringute korraldamise teel ning see on

suunatud looduskaitse teaduslike alusle väljatöötamisele, haruldaste ja kadumisohus taime- ja loomaliikide

säilitamisele ja taastamisele ning kontrolli teostamisele biosfääri fooni muutuste üle.

8. Endla Riiklik Looduskaitseala töötab kehtestatud korras välja ning esitab ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse

Ministeeriumile ja Eesti Vabariiklikule Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsusele kinnitamiseks

teaduslike uurimistööde ning ökoloogiliste süsteemide loodusliku koostise säilitamise ja taastamise ja neis häiritud

looduslike seoste reguleerimise abin ude plaanid. Riiklikul looduskaitsealal tehakse teaduslikke uuringuid tihedas

seoses ENSV Teaduste Akadeemia teadusliku uurimise asutuste ning Eesti Vabariikliku Hüdrometeoroloogia ja

Looduskeskkonna Kontrolli Valitsusega. Teaduslike uuringute tulemused avaldatakse temaatilistes kogumikes, mida

annab kehtestatud korras välja ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium.

9. Endla Riiklikul Looduskaitsealal tehtavat teaduslikku tööd juhib Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku

Uurimise lnstituudi teaduslik nõukogu.

lO. Taastamis ja sanitaarabinõude, loomade püügi ja laskmise ning Endla Riikliku Looduskaitseala territooriumil

teadusliku uurimise otstarbel kollektsioonimaterjalide kogumise plaanid koosk lastatakse ENSV Teaduste Akadeemiaga

ning need kinnitab ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium.

IV. Endla Riikliku Looduskaitseala reziim ja kaitse

11. Endla Riikliku Looduskaitseala territooriumil on keelatud:

1) riikliku looduskaitseala maade hüdroloogilist reziimi muutev tegevus;

2) uute hoonete ja rajatiste, teede ja torujuhtmete, elektriliinide ning muude kommunikatsioonide ehitamine;

3) maavarade uuringud ja kaevandamine ning pinnakatte rikkumine;

4) jahipidamine, kalapüük, loomade hävitamine ja püük, nende pesade, urgude ning muude varjumis- ja elupaikade

lõhkumine, samuti loomade elunemistingimuste muud rikkumised;

5) taimede ja loomade introduktsioon aklimatiseerimise eesmärgil ning abinõude rakendamine, mis aitavad suurendada

mõningate loomaliikide arvukust üle kõlvikute teaduslikult põhjendatud lubatava mahu;

6) kollekisiooni ja muude materjalide kogumine, välja arvatud materjalid, mis on vajalikud teaduslike uuringute

tegemiseks riiklikul looduskaitsealal;

7) kõrvaliste isikute sõitmine ja käimine riikliku looduskaitseala maadel (välja arvatud üldkasutatavad teed) riikliku

looduskaitseala direktori loata;

8) peatuspaikade ja välilaagrite püstitamine, tule tegemine ning elanike puhkeaja veetmise muud vormid;

9) igasugune muu tegevus, mis rikub looduskomplekse ja ohustab loodusobjektide seisundit.

12. Endla Riikliku Looduskaitseala territooriumil eraldatakse:

1) reservaatide tsoon, kus on keelatud mis tahes inimtegevus, välja arvatud teaduslike tööode tegemine;

2) loodusmaastike tsoon, kus on lubatud rakendada reguleeritud taastusabinõusid (hüdroloogilise reziimi taastamine.

ajalooliselt kujunenud taimeassotsiatsioonide ning kadumisohus taime- ja loomaliikide säilitamine). Riikliku

looduskaitseala looduskomplekside kaitseks majandustegevuse mõju eest luuakse kaitsetsoonid nendega külgnevatel

aladel. Nimetatud tsoonide suurus ja kaitsereziim kehtestatakse looduskaitseala looduse kaitse korralduse eeskirjadega,

mille kinnitab ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium kooskõlastatult ENSV Agrotööstuskoondise ning

Eesti Vabariikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsusega. Looduskaitseala looduse kaitse

korralduse eeskirjadega võib keelata või piirata iga liiki metsakasutust, heina, ravimtaimede, lillede, seemne ja roo

varumist, taimkatte muid rikkumisi, loomade karjatamist, keemiliste vahendite kasutamist väetistena, kahjurite, taime-

haiguste ja umbrohu tõrjeks ning loomade arvukuse reguleerimiseks, koduloomade ajamist läbi riikliku looduskaitseala

maade, mootor- ja roomiksõidukite liiklust väljaspool üldkasutatavaid teid ning muid majandustegevuse liike, mis võivad

avaldada negatiivset mõju kaitstavatele loodusobjektidele.

13. Endla Riiklikul Looduskaitsealal on kehtestatud korras lubatud:

1) vajalike veterinaarabin ude rakendamine inimestele ja loomadele ühiste, eriti ohtlike haiguste likvideerimiseks;

2) vajalike tuletõrje- ja sanitaarabinõude rakendamine, mis ei riku looduskaitseala kaitsereziimi;

3) riiklikule looduskaitsealale ning Eesti Vabariiklikule Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsusele

nende põhiülesannete täitmiseks vajalike ehitiste püstitamine kehtestatud korras;

4) muude abinõude rakendamine, mis on vajalikud looduskaitseala looduskomplekside säilitamiseks, teaduslike

uurimistööde plaani täitmiseks ning looduskaitseala põhiülesannete täitmise tagamiseks.

14. Endla Riikliku Looduskaitseala kaitset teostab riiklik metsavalveteenistus. Riiklik metsavalveteenistus, kelle

koosseisu kuuluvad riiklikud inspektorid, metsaülemad, metsatehnikud, metsavahid ja jäägrid, teeb tihedat koostööd

riikliku looduskaitseala direktoriga. Riikliku looduskaitseala direktor on looduskaitseala riiklik looduskaitse peainspektor.

15. lsikud, kes on süüdi Endla Riikliku Looduskaitseala ja selle kaitsetsooni reziimi rikkumises võetakse kehtestatud

korras vastutusele kooskõlas NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega. Kolhoosid, sovhoosid, metsamajandid ning

muud ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja kodanikud on kohustatud hüvitama riiklikule looduskaitsealale

looduskaitseala ja selle kaitsetsooni reziimi rikkumisega tekitatud kahju NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega

ettenähtud suuruses ja korras.

1985

Akt nr.l53

Lisa

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

11. septembri 1985. a. määruse

nr. 494 juurde

Maakasutuse põhitingimused maa eraldamlsel

Endla Riikliku Looduskaitseala tarbeks rajoonide järgi

Objekti nimetus

ja suurus (ha) Maakasutajad, kelle maal Maakasutuse

paikneb lk ala ja selle põhitingimused

maa suurus _____________________________________________________________________

1 2 3

________________________________________________________________________

Endla Riiklik

Looduskaitseala-

8162 ha 1. Maa eraldada r riikliku Looduskaitseala a tarbeks põhimaakasutajate

mahaarvamiseta

8162 ha

sealhulgas:

Jõgeva rajoonis

- 3675 ha 1. Jõgeva metsamajand -

3501 ha 2.Maakasutajatel on õigus

2. Jõgeva näidissovhoos -

174 ha kasutada maad kooskõlas

kehtiva seadusandlusega,

Paide rajoonis - 4180 ha 1. Järvamaa Metsamajand sealhulgas

põllumajandusmaad endise

3402 ha intensiivsusega, pidades

kinni

2. Udeva sovhoos - 762 ha "Endla Riikliku"

Looduskaitseala

3.Looduskaitseala territoo põhimäärusest"

riumil asuvad muud tulenevatest nõuetest

maakasutajad - 16 ha

Rakvere rajoonis - 307 ha 1. Järvamaa Metsamajand -

307 ha

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1985_11sep_nr39_art602 (pdf, 0,3 MB)