Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1981.05.25 ENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud25.05.1981
RekvisiitENSV T 1981, 22, 311
PealkiriENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340
Sookaitsealade moodustamise kohta
Sisu

311 Sookaitsealade moodustamise kohta

Väljavõte:

Veemajandusliku ja teadusliku väärtusega maastike kaitseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu

m ä ä r a b :

1. Nõustuda ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi, ENSV Põllumajandusministeeriumi ning

ENSV Riikliku Maaparandus- ja Veemajanduskomitee ettepanekuga moodustada sookaitsealade vastavalt lisale nr.1.

2. Nimetada riiklik botaanilis-zooloogiline keeluala "Nätsi kõrgsoo" ümber Nätsi-Võlla sookaitsealaks, suurendades

seejuures tema pindala 9772 hektarini, ning nimetada riiklik botaanilis-zooloogiline keeluala "Muraka kõrgsoo" ümber

Muraka sookaitesalaks, suurendades tema pindala 12 274 hektarini.

4. Panna ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumile sookaitsealade hooldamistööde organiseerimine

ja läbiviimine. ENSV P llumajandusministeeriumil anda abi kaitsereziimist kinnipidamisel nende kaitsealadel.

7. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 6. aprilli 1959. a. Määruse nr.119 "Riiklike maastikuliste,

geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest" (ENSV

Teataja 1959, nr. 20, art. 107) lisad nr. 15 ja 16.

ENSV Min. Nõuk. esimees V. KLAUSON

ENSV Min. Nõuk. asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 25. mail 1981. Nr. 340

Lisa nr.1

ENSV Min. Nõuk.

25. mai 1981 .a. määruse nr. 340 juurde

Moodustavate sookaitsealade

n i m e s t i k

Sookaitseala nimetus Kaitseala pindala (ha)

1. Avaste 4188

2. Agusalu 7657

3. Aela-Viirika 2602

4. Valgeraba 2486

5. Valgesoo 340

6. Ördi 5043

7. Kellamäe 671

8. Kikepera 4700

9. Kuresoo 11927

10. Keava 1577

11. Laukesoo 2141

12. Lindi 602

13. Loosalu 867

14. Luusaare 520

15. Läänemaa-Suursoo 9713

16. Marimetsa 4190

17. Mahtra 545

18. Meelva 1827

19. Meenikunno 1757

20. Palasi 583

21. Parika 1472

22. Piiumetsa 582

23. Sirtsi 2853

24. Sämi-Kuristiku 1339

25. Tudu-Järvesoo 603

26. Tuhu 2771

27. Emajõe-Suursoo 18425

28. Endla-Oostriku 8162

-----------------------------------------------

Kokku 100143

ENSV Min. Nõuk. asjadevalitseja E.MATT

ENSV Ministrite Noukogu

25.mai 1981.a. määrus nr.340

Sookaitsealade kaitse korraldamise eeskiri.

l. Eesti NSV-s moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25.mai 1981.a. määrusega nr.340

(uVT1981.a. nr.22 art.311 ) 30 sookaitseala, mille üldpindala on. 122189 ha.

2. Maa on arvatud soosaitsealade piiresse pohimaakasutaja maast mahaarvamiseta.

3. Sookaitsealade ülesandeks on kaitsta Eesti NSV-le iseloomulikke soomastikke, säilitamaks seal peamisi veehoiu-,väärtuslikke turba-ja marjaalasid, kindlustamaks ökosüsteemide looduslikku arengut, ühtlustamaks jõgede aastaringset äravoolu, tasandamaks intensiivselt majandatavatel põllumajandusmaadel ilmnevat negatiivset mõju ning loomaks võimalusi ressurssoloogiliseks ja sooteaduslikuks uurimustööks.

4. Sookaitsealade piiridesse jäävat põllumajanduslikku maad kasutada senise intensiivsusega vastavalt maakorraldusskeemidele ja projektidele, riikliku metsafondi maad kasutada vastavalt metsamajanduskavadele, kusjuures sookaitsealade metsad kuuluvad looduskaitsemetsade kategooriasse, muu maa kasutamine toimub vastavalt seadusandlusele.

5. Sookaitsealade piires on keelatud majanduslik tegevus, mis põhjustab olulisi muudatusi sooökosüsteemides ja nende looduslikus arengus.

Keelatud on:

5.1. melioratsioonitööd: allikate, järvede ja jõgede õgvendamine, vee kvaliteedi halvendamine, veepinna alandamine, vihmutusvee võtmine;

5.2. turba tootmine, eraldatud ja ekspluatatsioonis olevatel aladel frees-ja väetisturba tootmine kehtib kehtivate eraldustähtaegade lõpuni või eralduse piires varude ammendamiseni;

5.3. soode väetamine;

5.4. uute tootmisliku iseloomuga ehitiste rajamine, v.a. ehitus ja remont kaitsela piiresse jäävates individuaalmajapidamistes ning endiste majapidamiste taastamine.

6. Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumiga tuleb kooskolastada:

6.1. kõik sookaitsealade majandamist käsitlevad voi ressursside kasutamiseks koostatavad projektid ja teadusliku uurimustöö programmid;

6.2. uute mittetootmislike ehitiste püstitamine või vanade taastamine, side-ja elektriliinitrasside ja teede ehitamine;

6.3. kaitseala piiridel olevate veejuhtmete süvendamine või reguleerimine;

6.4. massiürituste korraldamine, telk-ja puhkelaagrite püstitamine.

7. Jahipidamine ja kalapüük toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

8. Sookaitsealade moodustamisega seatud ülesannete täitmist organiseerib Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium koostöös Eesti Vabariikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsuse, vastava rajooni täitevkomitee ja maakasutajatega.

9. Järelvalvet teevad ja kehtestatud eeskirja täitmist kontrollivad vastavad metsamajandid oma järelvalve piirkonnas.

lO. Käesolevate eeskirjade rikkujaid karistatakse administratiivkorras täitevkomitee administratiivkomisjonide poolt, kui rikkumine ei too endaga kaasa muud vastutust seaduses sätestatud korras.

Alus: Lisa nr.2 ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse ministri 31.detsembri 1982.a. käskkirja nr. 174 juurde.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1981_25mai_nr340 (pdf, 0,2 MB)