Liikide andmete kuvamine

Liik: Misgurnus fossilis (vingerjas)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kMisgurnus fossilis
Nimi eesti kvingerjas
Nimi inglise kMud loach
RühmKalad
KaitsekategooriaIII kategooria
KirjeldusVingerjas (Misgurnus fossilis) on Eestis III kaitsekategooria liik, mis on kantud Eestis punasesse nimekirja määratlemata liigina. Vingerjat ohustab elupaikade hävitamine maaparandus- ja kuivendustööde käigus ning veetaseme muutmine järvedes.
Direktiivi lisadLoodusdirektiivi lisa II
Liigi ohustatuse hinnang5. Ohulähedane (27.03.2019)
Ohutegurite kirjeldusVeekogu füüsilise kvaliteedi halvenemine. * Veekogu füüsiline ümberkujundamine, sh loodusliku kaldaala modifitseerimine, setete struktuuri muutmine, põhjasubstraadi eemaldamine või asendamine (sh tuuleparkide ja sadamate rajamine). * Vooluveekogude kanaliseerimine, õgvendamine. * Maaparandustööd valgalal ja eesvooludel (tekib settekoormus allavoolu asuvates veekogu osades). * Veetasapinna alandamine. Hüdroloogilise režiimi halvenemine. * veekogude paisutamine (oht veevoolu seiskamiseks, vooluhulkade reguleerimiseks, tulvavete teke, äravoolu tsüklilisus madalvee korral). * maaparandustööd vooluveekogul ja valgalal (suurvee kiire äravool, minimaalsete vooluhulkade väiksus madalveeperioodil). Levikutõkked - elujõulise asurkonna jaotumine mitmeks isoleeritud vähemarvukaks ja nõrgemaks alamasurkonnaks, hävinud alamasurkonnad iseseisvalt ei taastu, liigi levila ei laiene. Veekvaliteedi halvenemine. * Antropogeenne eutrofeerumine (toiteainete sissekanne veekogusse, sh ebaõige väetamisrežiim ja puudulik heitvete puhastus, sette suspenseerimine). * Reostus antropogeenset päritolu ohtlike ainetega mis on kaladele otseselt kahjulikud või toiduahelat ja elukeskkonda mõjutades kaudse negatiivse mõjuga. * Vee füüsikalis-keemiliste omaduste hälbimine tavapärasest (nt veetemperatuur, pH, hapnikusisaldus, looduslikku päritolu toksilise mõjuga ained). Otsesed füüsilised mõjud. * Turbiinide, pumpade jms veekasutuse poolt tekitatud suremus. * Veealused lõhkamistööd. Ebasoodsad klimaatilised tingimused/muutused. * Põud, veevaegus, veetemperatuuri ja gaasirežiimi või hüdroloogilise režiimi muutus. Looduslikud vaenlased (sh võõrliigid), haigused ja parasiidid. Looduslike asurkondade geneetilise mitmekesisuse vähenemine. Andmestiku (levik, arvukus, ohutegurid) ebapiisavus.
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksPullijärve hoiuala (KLO2000077)
Ropka-Ihaste looduskaitseala (KLO1000633)
Karisilla oja hoiuala (KLO2000011)
Mustoja maastikukaitseala (KLO1000178)
Mädajõe hoiuala (KLO2000016)
Viljandi MKA, Viljandi pv. (KLO1100966)
Tamula järve hoiuala (KLO2000080)
Nõva looduskaitseala (KLO1000660)
Võrtsjärve hoiuala (Tartu) (KLO2000239)
Keeri-Karijärve looduskaitseala (KLO1000285)
Võhandu jõe hoiuala (Põlva) (KLO2000021)
Võrtsjärve hoiuala (Viljandi) (KLO2000173)
Tõhela-Ermistu looduskaitseala (KLO1000737)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Vooremaa maastikukaitseala (KLO1000294)
Lahepera hoiuala (KLO2000237)
Viljandi maastikukaitseala (KLO1000279)
Rõuge jõe hoiuala (KLO2000079)
Värska lahe hoiuala (KLO2000174)
Alatskivi maastikukaitseala (KLO1000456)
Haanja looduspark (KLO1000469)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Lõõdla järve hoiuala (KLO2000072)
Otepää looduspark (KLO1000559)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Mustjärve hoiuala (KLO2000159)
Piigandi järvede hoiuala (KLO2000019)
Kaisma hoiuala (KLO2000245)
Võrtsjärve hoiuala (Valga) (KLO2000172)
Narva jõe alamjooksu hoiuala (KLO2000089)
Pangodi maastikukaitseala (KLO1000288)
Õisu maastikukaitseala (KLO1000223)
Võhandu jõe hoiuala (Võru) (KLO2000084)
Vagula järve hoiuala (KLO2000082)
Matsalu rahvuspark (KLO1000300)
Väikese Emajõe hoiuala (KLO2000112)
Järveküla looduskaitseala (KLO1000093)
Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)