Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Endla looduskaitseala (KLO1000174)Väljad: peida ,kuva
NimiEndla looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000174
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)9694,2
Siseveekogude pindala (ha)466,8
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüpsoomaastik
Maastikulised väärtusedKaitstava taimeliigi kasvukoht
MõjutegurSoode kuivendamine ja turba võtmine
IseloomustusEndla looduskaitseala asub Pandivere kõrgustiku lõunajalamil, Endla nõos Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaal. 1939. aastal võeti Endla Sinijärv rikkaliku linnustiku paigana kaitse alla. 1981. aastal loodi Endla-Oostriku soostiku kaitseks sookaitseala. Nüüdseks on kaitseala piirid laienenud. Kaitseala kaitse-eesmärgiks on Eesti kesk- ja idaosale iseloomulike inimtegevusest vähemõjutatud soode ja Pandivere kõrgustiku lõunanõlva karstiallikate kaitse. Endla soostik tekkis lamedas nõos mandrijää taandumisel ja sulamisel moodustunud Suur-Endla järve kinnikasvamisel, millest on säilinud rühm jäänukjärvi. Suuremad neist on Endla järv ja Sinijärv. Kaitsealal voolab viis jõge ja viis oja. Kaitseala keskosas lookleb teljena Põltsamaa (Piibe) jõgi, mis moodustab koos järvede ja Räägu kanaliga keeruka vetesüsteemi. Endla soostik koosneb arenguastmelt erinevatest soolaamadest, mida eraldavad üksteisest jõed kitsaste lamminiitudega või soostunud metsaribad. Suuremad soostikku kuuluvad rabad on Linnussaare, Endla e. Toodiksaare raba ja Kanamatsi raba. Turba paksus rabades ulatub üle 7 meetri, turba all levivad ulatuslikul alal järvesetted. Sood katavad praegu ligi poole kaitsealast, teise poole moodustavad märjad ja soised metsad. Suur osa liigniisketest puistutest on kuivendatud kõdusoometsad, kuid esineb ka puutumatuid madalsoo- ja siirdesoometsi. Kõige rohkem on kaitsealal rabamännikuid. Siinsetel aladel on varem olnud ka puisniite, mis nüüd on kujunenud salumetsadeks. Allikate piirkonna kuivendamata aladel on levinud sanglepalodud. Kaitseala lääneosa on erakordne oma allikate hulga ja suuruse poolest. Suuri allikaid jääb kaitsealale üle 30. Suurim on Metsanurga allikateala oma 13 allikaga kahel pool Oostriku jõge. Võlingi laugeallikas ja Oostriku allikad kuuluvad Eesti veerohkeimate allikate hulka. Kõige sügavam on Sopa allikas- 4,8 meetrit. Kaitsealal on registreeritud üle 180 linnuliigi, 42 liiki imetajaid ja 450 taimeliiki. Haruldasematest taimedest leidub siin ainulehist sookäppa, kõdu-koralljuurt. Soostik on elupaigaks kotkastele. Endla soostiku idaosa rabad, eriti Männikjärve raba, on klassikaline uurimisala soode kujunemise ja arengu selgitamiseks. 1910-1989 töötas Toomal põllumajanduslik sookatsejaam, 1950. aastal alustas tööd Eesti ainuke soo-hüdroloogiajaam. 1947. aastal alustas siin ökoloogilisi uuringuid sooteadlane Viktor Masing. Kaitseala keskus asub endise Tooma sookooli hoones, kus aastatel 1928-1944 õpetati maaparandust ja sookultuuride viljelemist. 1997. aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka. Kaitseala pindala on 10161,1 ha.
Turism: on rajatud matkarajad, laudteed, lõkkekohad, vaatetornid.

Pesitsevad liigid: Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Caprimulgus europeaus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Dryocopus martius, Falco columbarius, Ficedula parva, Gavia arctica, Glaucidium passerinum, Grus grus, Lanius collurio, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Pluvialis apricaria, Porzana porzana, Sterna hirundo, Strix uralensis, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus,
Tringa glareola, Podiceps grisegena, Dendrocopos leucotos.

Läbirändavad liigid: Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Haliaeetus albicilla.

Teised kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Myotis dasycneme, Myotis daubentonii, Eptesius nilssoni, Rana arvalis. (K. Möller, 1998; Statistika, 1999)

Kaitsealused taimeliigid: Lycopodiella inundata, Selaginella selaginoides, Nuphar pumila, Rubus arcticus, Malaxis monophyllos, Malaxis paludosa, Dactylorhiza baltica, Orchis mascula, Orchis ustulata, Hygrophorus chrysodon, Huperzia selago, Nymphaea alba, Nymphaea candida, Daphne mezereum, Viola uliginosa, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza maculata, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Platanthera bifolia, Goodyera repens, Neottia nidus-avis, Lunaria rediviva,Liparis loeselii, Saxifraga hirculus,Sphagnum lindbergii. (Keskkonnaekspertiis, 1996; Statistika, 1999)
Kaitse eesmärgi kirjeldusEndla looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) Endla soostiku, Pandivere kõrgustiku lõunanõlva karstiallikate ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), looduslikus seisundis rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), nõrglubja-allikate (7220*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning II lisas nimetatud liikide - saarma (Lutra lutra), tiigilendlase (Myotis dasycneme); hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku vingerja (Misgurnus fossilis); suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna), suure rabakiili (Leucorrhinia pectoralis); kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), läikiva kuldsirbiku ( Drepanocladus vernicosus), samuti eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiJõgeva maakond, Jõgeva vald, Endla küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kärde küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tooma küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tapiku küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tõivere küla
Järva maakond, Järva vald, Jõeküla
Järva maakond, Järva vald, Koidu-Ellavere küla
Järva maakond, Järva vald, Merja küla
Järva maakond, Järva vald, Norra küla
Järva maakond, Järva vald, Preedi küla
Järva maakond, Järva vald, Rõhu küla
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Koluvere küla
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Piibe küla
Pildid: peida ,kuva
Endla lka ametlik kaart
Endla lka ametlik kaart
Sopa allikas Foto: 15.05.2001 Uudo Timm
Männikjärve raba Foto: 15.05.2001 Uudo Timm
Võllingi allikad Foto: 15.05.2001 Uudo Timm
Sopa allikas Foto: 15.05.2001 Uudo Timm
Männikjärve raba Foto: 15.05.2001 Uudo Timm
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelEndla loodusala EE0080172
Endla looduskaitseala 3EE004
Endla EE0080120
Võlingi oja loodusala EE0060123
Endla linnuala EE0080172
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVahisoo peakraav VEE1032600
Metsanurga allikad VEE4403800
Nimi teadmata VEE4403400
Metsanurga allikad VEE4403603
Linnussaare oja VEE1030010
Nava jõgi VEE1030012
Vilbaste allikad VEE4207000
Metsanurga allikad VEE4403600
Metsanurga allikad VEE4403604
Kaasikjärv VEE2052900
Nimi teadmata VEE4404200
Pätsulaugas VEE2052810
Oostriku jõgi VEE1032100
Vilbaste allikad VEE4207002
Männikjärv VEE2052600
Räägu kanal / Uusjõgi VEE1030011
Tooma peakraav VEE1031100
Endla järv VEE2052800
Vilbaste allikad VEE4207001
(Endla raba laugas) VEE2052870
Põltsamaa jõgi VEE1030000
Mustjõgi VEE1031000
Metsanurga allikad VEE4403601
Suurlaugas (Endla Suurlaugas) VEE2052820
Langendlaugas VEE2052430
Norra oja VEE1032101
Värviallikas VEE4400400
Jämedasarve järv VEE2052710
Endla peakraav VEE1031400
Sopa allikas VEE4402700
Punaraba peakraav VEE1032502
Nimi teadmata VEE4402900
Kaurijärv VEE2052420
Nimi teadmata VEE1032104
Väike-Sopa allikas VEE4402600
Sinilaugas VEE2053000
Rõhu peakraav VEE1032000
Metsanurga allikad VEE4404000
Valtri kaev VEE4403100
Metsanurga allikad VEE4403700
Võlingi allikas VEE4403300
Suurallikas (Oostriku Suurallikas) VEE4403000
Metsanurga allikad VEE4403605
Preedi jõgi VEE1031500
(Linnusaare raba laugas) VEE2052410
Vao peakraav VEE1032102
Purskav allikas VEE4404100
Tulijärv VEE2052400
Metsanurga allikad VEE4403602
Võllinge oja VEE1032500
Nimi teadmata VEE4402500
Nimi teadmata VEE4403200
Koidu peakraav VEE1031200
Rummallikas VEE4402401
(Endla raba laugas) VEE2052860
Sinijärv (Endla Sinijärv) VEE2052700
Hundissaare kraav VEE1032200
Mustassaare kraav VEE1032300
Tapiku kraav VEE1032400
Metsanurga allikad VEE4403900
Roosteallikas VEE4403606
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksMergus merganser (jääkoskel)
Botaurus stellaris (hüüp)
Crex crex (rukkirääk)
Hamatocaulis vernicosus (läikiv kurdsirbik)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Anser fabalis (rabahani)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Cygnus cygnus (laululuik)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Lyrurus tetrix (teder)
Bubo bubo (kassikakk)
Gavia arctica (järvekaur)
Falco columbarius (väikepistrik)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Cottus gobio (võldas)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Aythya marila (merivart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Dryocopus martius (musträhn)
Mergus serrator (rohukoskel)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Grus grus (sookurg)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Zapornia parva (väikehuik)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Circaetus gallicus (madukotkas)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Lutra lutra (saarmas)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Larus canus (kalakajakas)
Tringa nebularia (heletilder)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Phalaropus lobatus (veetallaja)
Gavia stellata (punakurk-kaur)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Tringa glareola (mudatilder)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Cobitis taenia (hink)
Bucephala clangula (sõtkas)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Porzana porzana (täpikhuik)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Picus canus (hallpea-rähn)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Clangula hyemalis (aul)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Fulica atra (lauk)
Alcedo atthis (jäälind)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Jynx torquilla (väänkael)
Falco tinnunculus (tuuletallaja)
Anas crecca (piilpart)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Tetrao urogallus (metsis)
Rallus aquaticus (rooruik)
Chlidonias niger (mustviires)
Spatula querquedula (rägapart)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Calidris pugnax (tutkas)
Strix uralensis (händkakk)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Mareca penelope (viupart)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidEndla LKA, Sopa skv. (KLO1100395)
Endla LKA, Tulijärve skv. (KLO1101026)
Endla LKA, Vahisoo skv. (KLO1101028)
Endla LKA, Tamsi skv. (KLO1101110)
Endla LKA, Punaraba skv. (KLO1101042)
Endla LKA, Endla pv. (KLO1100308)
Endla LKA, Lõuna-Mardimäe skv. (KLO1100307)
Endla LKA, Ida-Mardimäe skv. (KLO1100305)
Endla LKA, Kaasikjärve raba skv. (KLO1100306)
Endla LKA, Järvealuse pv. (KLO1101029)
Endla LKA, Selli pv. (KLO1101036)
Endla LKA, Vanajaagu pv. (KLO1101031)
Endla LKA, Piibearu pv. (KLO1101035)
Endla LKA, Põllusaare skv. (KLO1101111)
Endla LKA, Mardimäe skv. (KLO1101109)
Endla LKA, Söeaugu skv. (KLO1101044)
Endla LKA, Tõivere pv. (KLO1101030)
Endla LKA, Põhja-Linnusaare skv. (KLO1101043)
Endla LKA, Võlingi skv. (KLO1100396)
Endla LKA, Värviallika skv. (KLO1100397)
Endla LKA, Kanamatsi skv. (KLO1101039)
Endla LKA, Puna pv. (KLO1101034)
Endla LKA, Linnusaare loodusreservaat (KLO1101106)
Endla LKA, Toodiksaare skv. (KLO1101107)
Endla LKA, Rummallika skv. (KLO1101027)
Endla LKA, Kirikumäe skv. (KLO1101108)
Endla LKA, Oostriku pv. (KLO1101033)
Endla LKA, Endla järve ja Sinijärve skv. (KLO1101037)
Endla LKA, Männikjärve skv. (KLO1101040)
Endla LKA, Nava-Kaerasaare skv. (KLO1101041)
Endla LKA, Nahkanuia pv. (KLO1101032)
Endla LKA, Kaasikjärve-Teosaare skv. (KLO1101038)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 20. novembri 2014. a määruse nr 174 "Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005- a määruse nr 255 "Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2014. a määrus nr 174 "Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005- a määruse nr 255 "Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 2007. a korraldus nr 12 Maamaksu korrigeerimine Endla looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määrus nr 10 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 1999. a määruse nr 77 «Maamaksu korrigeerimine Endla looduskaitsealal» kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 "Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määrus nr 255 Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri
Kaitsekorra alus Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2003. a määrus nr 56 Lennupiirangud
Seotud dokument Keskkonnaministri 13. veebruari 2003. a määrus nr 14 Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 46 «Endla Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» muutmine (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 15.augusti 2000. a määrus nr 46 Endla Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu) RT I 1997, 40, 625; 1999, 68, 667
Seotud dokument VV 30. augusti 1999. a määrus nr 258 Vabariigi Valitsuse 14. mai 1997. a määruse nr 96 "Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmineRT I,1999,68,667
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument VV 03. märtsi 1999. a määrus nr 77 Maamaksu korrigeerimine Endla looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 14.mai 1997.a. määrus nr.96 Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokumentJärva Maakonnavalitsuse määrus 18.09.1991 nr. 173 Järvamaa loodusobjektide nimekirja kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN Määrus 11. septembri 1985. a. määrus nr. 494 Endla riikliku looduskaitseala moodustamise kohta
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 8. septembrist 1939 maa-alade ja veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Endla looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Endla looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Endla looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Endla looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Endla looduskaitseala kaitsekorralduskava 2007-2015
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava